Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2018. godini - Razvoj civilnog društva

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13. i 3/16), sukladno Proračunu Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 17/17.),  te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 23. siječnja 2018. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2018. godinu- Razvoj civilnog društva.

 Upravni odjel za samoupravu i opće poslove Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga građana, a koji doprinose razvoju civilnog društva na području Grada Labina.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za slijedeća prioritetna područja:

1.    Promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije NOB-a i Domovinskog rata

-          Skrb za sudionike i žrtve rata

-          Pozitivna percepcija javnosti

2.    Unapređenje života osoba starije životne dobi

-       Ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika

-       Poboljšanje materijalnog i društvenog standarda u skladu s pravom umirovljenika na uživanje u stečenim pravima

-       Međusobna suradnja i pomoć

3.    Očuvanje karnevalskih običaja

-       Organizacija karnevalskih svečanosti

4.    Djeca i mladi

-       organiziranje slobodnog vremena

-       poticanje mladih na volonterstvo

-       promocije edukacijskih programa i zdravih stilova života

5.    Zaštita životinja

- zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

- provođenje propisanih mjera nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

- sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

- edukacija i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja

 

 

6.  Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

       - zaštita endemskih vrsta, ljekovitog i samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva

       - unapređenje i razvoj pčelarstva

 

2. Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

-          organiziranje i održavanje predavanja, radionica, savjetovanja sa tematikom iz prioritetnih područja

-          nabavka opreme namijenjene isključivo provedbi programa i projekta

-          promotivne aktivnosti i senzibiliziranje javnosti vezano za tematiku iz prioritetnih područja

-          promidžba i vidljivost

 
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 118.500,00 kn,  odnosno biti će sklopljena indikativno dvanaest Ugovora u rasponu od 1.000,00 do 35.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

(NE OTVARAJ- Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata

udruga i neprofitnih organizacija za 2018. godinu - Razvoj civilnog društva)

Titov trg 11, 52 220 LabinNatječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;