Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13.i 3/16.), sukladno Socijalnom programu Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 17/17.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 23. siječnja 2018. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu.

 
Upravni odjel za samoupravu i opće poslove Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose području socijalne skrbi i zdravstva na području Grada Labina.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za slijedeća prioritetna područja:

1. unapređenje života osoba starije životne dobi

           – razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi (pomoć i njega u kući)

- organizirano provođenje slobodnog vremena

2. rad s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju

- unaprjeđenje života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

- unapređenje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim oboljenjima i prevencija institucionalizacije

- provođenje programa inkluzije i integracije društvenih skupina u zajednici,

- povećanje mogućnosti zapošljavanja

- pozitivno utjecanje na percepciju društva prema osobama s invaliditetom kroz organizaciju javnih aktivnosti i obilježavanja važnih datuma vezanih za osobe s invaliditetom

3. rad s ovisnicima i podrška obiteljima s teškoćama

             - poboljšanje kvalitete života i podrška obiteljima s teškoćama

            -  prevencija ovisnosti i rehabilitacija ovisnika o alkoholu i podrška njihovim obiteljima

4.  prevencija i unaprjeđenje zaštite zdravlja

- provođenje preventivnih aktivnosti u cilju očuvanja zdravlja

- unaprjeđenje zaštite zdravlja

- pomoć u rehabilitaciji liječenih osoba


Ukupno planirana vrijednost natječaja je 279.000,00 kn,  odnosno biti će sklopljena indikativno devet Ugovora u rasponu od 1.000,00 do 120.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.


NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

(NE OTVARAJ- Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata

udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu)

Titov trg 11, 52 220 LabinNatječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;