Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2018.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.17./17.), Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 5/18) te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) ) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 6/13.)  Gradonačelnik Grada Labina 9. listopada 2018. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2018.

 UVOD

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju kulture na području Grada Labina.

 
Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeće prioritetno područje:

 
Očuvanje i njegovanje kulturnih običaja

 
2. Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

 
Organizacija karnevalskih svečanosti

3. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 20.000,00 kn, odnosno bit će sklopljen indikativno jedan (1)  Ugovor u rasponu 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

4. Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 8. studenog 2018. godine.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN
NE OTVARATI- Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2018. Titov trg 11, 52220 Labin


Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;