Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2018.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.17./17.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) ) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 6/13.)  Gradonačelnik Grada Labina 23. siječnja 2018. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2018.

Prijavitelj sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

-         
Likovna i galerijska djelatnost

-          Glazbena, plesna i filmska djelatnost

-          Književna djelatnost

-          Tradicijska djelatnost

-          Suvremena umjetnost i medijske kulture

-          Izdavačka djelatnost

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 247.000,00 kn, odnosno bit će sklopljeno indikativno petnaest Ugovora u rasponu indikativno od 1.000,00 do 100.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

NE OTVARATI- Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2018. Titov trg 11,  52220 Labin


Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;