Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju vatrogasnih vozila

Četvrtak, 07. Srpnja 2022. - 0:00

Temeljem Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin o prodaji službenih vozila, Javna vatrogasna postrojba Labin objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju pokretne imovine

 
I PREDMET PRODAJE

 

1.   Radno  vozilo za vatrogasne potrebe sa sljedećim osnovnim tehničkim podacima:

 

Kategorija vozila: N2

Marka vozila: Zastava

Tip:645

Broj šasije: 004181

Boja: Crvena

Godina proizvodnje: 1980

Snaga motora: 100kw

Obujam motora: 5470 cm3

Vrsta goriva: Diesel

Dopuštena nosivost: 2890 kg

Prijeđeni kilometri: 14804km

 

Napomena: vozilo je odjavljeno 25.11.2019.

Početna cijena vozila utvrđuje se u iznosu od  9.750,00 kuna (slovima: devettisućasedamstopedeset kuna).


2.   Radno vozilo za vatrogasne namjene sa sljedećim osnovnim tehničkim podacima:

 Kategorija vozila: N2

Marka vozila: TAM

Tip: 150T 11, BV6x6

Broj šasije: 850005199

Boja: Višebojan

Godina proizvodnje: 1986

Snaga motora: 114kw

Obujam motora: 6000 cm3

Vrsta goriva: Diesel

Dopuštena nosivost: 2670 kg

Prijeđeni kilometri: 10188km

 

Napomena: vozilo je odjavljeno 25.11.2019.

Početna cijena vozila utvrđuje se u iznosu od  13.095,00 kuna (slovima: trinaesttisućadevedesetpet kuna).

 
II NAČINI I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pokretnine

Vozilo iz točke 1. i 2. prodaju se po načelu „viđeno-kupljeno“,  što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene je do 8 dana od dana sklapanja  ugovora o prodaji vozila.

 Ponuda za kupnju vozila obavezno sadrži:

·         ako je ponuditelj fizička osoba: ime, prezime, adresu, OIB, presliku osobne iskaznice ili domovnice, broj tekućeg računa za povrat jamčevine, telefonski broj za kontakt ponuditelja;

·         ako je ponuditelj pravna osoba: naziv i sjedište, OIB, presliku izvoda iz sudskog registra ili presliku obrtnice, naziv poslovne banke i broj (IBAN) računa za povrat jamčevine, telefonski broj za kontakt ponuditelja

·         iznos kupoprodajne cijene u kunama koja se nudi ( koja ne može biti manja od početne cijene natječaja)

·         Izjavu da u svemu prihvaća uvjete Poziva

·         Dokaz o uplaćenoj jamčevini za licitiranu imovinu

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene imovine za koje se dostavlja ponuda na račun Grad Labin- Proračun, IBAN HR4523400091822200000, Model  HR68 poziv na broj 7730-78778917195-23953, opis plaćanja "Jamčevina za natječaj".

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene u postupku nadmetanja jamčevina će biti vraćena u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 dana od objave pisane obavijesti o ishodu prodaje na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Ponuđač s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji, jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji imovine ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Ponude za natječaj se dostavljaju neposrednom predajom ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici sa naznakom ''PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – ne otvarati'' na adresu: Javna vatrogasna postrojba Labin, Dubrova 84, 52220 Labin.

Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je ­­­­­15.07.2022. Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje  odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, imovina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava ujete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

Otvaranje ponuda neće biti javno. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje imovine bez posebnog obrazloženja kupcima.

U roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru sklopit će se kupoprodajni ugovor  koji je obostrano obvezujući. Datumom donošenja Odluke o odabiru smatra se dan objave iste na web stranicama Javne vatrogasne postrojbe Labin.  Primopredaja vozila izvršit će se po izvršenoj uplati.  PDV i eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

III OSTALO

Vozila se mogu pogledati radnim danom u vremenu od 07:00  do  19:00 sati, uz prethodni dogovor na telefonski broj 091  8866 873 / 052 851- 654

Sve dodatne informacije o ponuđenom vozilu zainteresirani mogu dobiti telefonski, svakim radnim danom  od 07:00 do 19:00 sati kod kontakt osobe Henrik Bičić  na telefon 091 7218 099.

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na web stranici Javne vatrogasne postrojbe Labin (www.jvp-labin.hr) i web stranici Grada Labina, oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Tekst natječaja dostupan u prilogu.

Prilozi