Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Petak, 21. Rujna 2018. - 0:00

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji službenih vozila KLASA: 406-01/18-01/56, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 19. rujna 2018. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 21. rujna 2018. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA LABINA

PREDMET PRODAJE:

1. Vrsta vozila: M1 - osobni automobil,
- marka: CITROEN,
- tip vozila: N,
- model vozila: C4,
- boja: srebrna s efektom,
- broj šasije: VF7NC9HPOFY528638,
- oblik karoserije: zatvoreni,
- godina proizvodnje: 2015. godina,
- vrsta motora: Diesel Euro V,
- snaga motora u kW: 68,
- radni obujam motora u cm3: 1560,
- u prometu od: 2015. godine,
- stanje putomjera: nije moguće očitati zbog oštećene upravljačke jedinice, vozilo odjavljeno.

Početna cijena: 9.540,55 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka za procjenu šteta na cestovnim motornim vozilima, strojevima i opremi od 05. rujna 2018. godine

NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:
- uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene koja se uplaćuje u korist Grada Labina IBAN - HR452340009-1822200000, poziv na broj HR68 7757 -OIB (kupca), opis „jamčevina po natječaju za kupnju službenog vozila“.
Ponude za koje nije uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditeljima s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila i sve ostale troškove dužan je snositi kupac.
Vozila se mogu pregledati radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 052/866-841 ili 091/9322274.

SADRŽAJ PONUDE
- ime i prezime, prebivalište, OIB, preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe); a za obrtnika i presliku obrtnice,
- izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (za fizičke osobe),
- naziv, sjedište, OIB, preslik izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
- dokaz o plaćenoj jamčevini,
- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu
odabrane,
- ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.
- ako ponuditelj podnosi ponude za više vozila, treba podnijeti ponudu posebno za svako pojedino vozilo.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok do kada trebaju stići ponude poštom ili neposrednom dostavom u pisarnicu je do utorka, 9. listopada 2018. godine, do 14.00 sati. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA".

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Ponude koje pristignu nakon utvrđenog roka smatrati će se zakašnjelima.

Cjelokupni tekst natječaja i izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka preuzmite u prilogu.

Prilozi