Pretraživanje

Javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Labina

Na temelju Odluke Gradonačelnika o prodaji službenih vozila KLASA: 406-01/18-01/23, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 30. travnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Labina dana 14. svibnja 2018. godine objavljuje  Javni natječaj za prodaju službenih vozila u vlasništvu Grada Labina

 

I PREDMET PRODAJE:

1.    Vrsta vozila: M1 - osobni automobil,

- marka: CITROEN,

- tip vozila: N,

 - model vozila: C4,

- boja: srebrna s efektom,

- broj šasije: VF7NC9HPOFY528638,

- oblik karoserije: zatvoreni,

- godina proizvodnje: 2015. godina,

- vrsta motora: Diesel Euro V,

- snaga motora u kW: 68,

- radni obujam motora u cm3: 1560,

- u prometu od: 2015. godine,

- stanje putomjera: nije moguće očitati zbog oštećene upravljačke jedinice, vozilo odjavljeno.

Početna cijena: 14.835,53 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju sudskog vještaka za promet, tehniku i procjenu vozila.

2. Vrsta vozila: L1,

- marka: KYMCO,

- tip vozila: L3 SKUTER,

- model vozila: Vitality,

- boja: srebrna,

- broj šasije: RFBU30000E4900124,

- oblik karoserije: skuter,

- godina proizvodnje: 2014. godina,

- vrsta motora: Otto,

- snaga motora u kW: 2,9 kW,

- obujam motora u cm3: 49,

- u prometu od: 2014. godine,

- stanje putomjera. 4671 km,

- vozilo registrirano do 05.06.2018. godine, registarska oznaka: PU 882PO

Početna cijena: 6.288,77 kn, a temelji se na nalazu i mišljenju sudskog vještaka za promet, tehniku i procjenu vozila.

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

- uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene koja se uplaćuje u korist Grada Labina IBAN -  HR452340009-1822200000, poziv na broj HR68 7757 -OIB (kupca), opis „jamčevina po natječaju za kupnju službenog vozila“.

Ponude za koje nije uplaćena jamčevina neće biti razmatrane. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditeljima s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila i sve ostale troškove dužan je snositi kupac.

Vozila se mogu pregledati radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 052/866-841 ili 099/3810575.

III SADRŽAJ PONUDE

 - ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe); a za obrtnika i presliku obrtnice,

- naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

- dokaz o plaćenoj jamčevini,

- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

 - ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.

- ako ponuditelj podnosi ponude za više vozila, treba podnijeti ponudu posebno za svako pojedino vozilo.

 IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok do kada trebaju stići ponude poštom ili neposrednom dostavom u pisarnicu je do srijede, 30. svibnja 2018. godine, do 14.00 sati. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici (za svako vozilo posebno), s naznakom: ,,NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA".

Adresa za dostavu ponuda: Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon utvrđenog roka smatrati će se zakašnjelima.

Cjelokupni tekst natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi


;