Pretraživanje

Javni natječaj za osnivanje prava služnosti

Na temelju toč. III. Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 024-02/22-02/57 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 14. ožujka 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava služnosti u svrhu građenja (polaganja), pristupa, korištenja, popravljanja, održavanja i razvoja kabelske kanalizacije u sklopu provedbe RUNE projekta i to: trase EKI 095 Vinež, na nekretninama:

- dio k.č. 2545/1 k.o. Cere  (odgovara dio k.č. 1772 k.o. Novi Labin), u trasi dužine 121,9 m i širine 1 m (u naravi dio nerazvrstane ceste oznake NC 03.01. VINEŽ)
- k.č. 2544/1, k.č. 2545/14 sve k.o. Cere  (odgovara k.č. 1774 k.o. Novi Labin), u trasi dužine 6,3 m i širine 1 m (u naravi dio nerazvrstane ceste oznake NC 03.01. VINEŽ)
- k.č. 2544/13 k.o. Cere (odgovara dio k.č. 1775 k.o. Novi Labin), u trasi dužine 12,2 m i širine 1 m (u naravi dio nerazvrstane ceste oznake NC 03.01.01. VINEŽ),
u dijelu i površini kako je prikazano na grafičkom prilogu – prijedlog linijske EKI na izvodu katastarskog plana, od veljače 2021. godine, izrađen po Roaming Networks d.o.o., Zagreb, Račkoga 10.

Početni iznos naknade za osnivanje prava služnosti iznosi 8 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 140.4 m2 naknada iznosi 1.123,20 kn i plaća se godišnje.

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana, od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre, u 15:00 sati.

Prilozi


;