Pretraživanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske kuće

Na temelju točke IV. st. 1. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske KLASA: 024-03/22-03/48 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 13. srpnja 2022. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 10/2022), Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama:

 • k.č. 838/5 k.o. Santalezi (odgovara k.č. 1492/5 k.o. Novi Labin), površine 1055 m2,
 • k.č. 838/8 k.o. Santalezi (odgovara k.č. 1492/4 k.o. Novi Labin), površine 1009 m2,
 • k.č. 838/6 k.o. Santalezi (odgovara k.č. 1492/6 k.o. Novi Labin), površine 951 m2,
 • k.č. 838/7 k.o. Santalezi (odgovara k.č. 1492/7 k.o. Novi Labin), površine 917 m2.

Rok za predaju ponuda ističe 31.10.2022. godine u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za osnivanje prava građenja“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Ponuda se može podnijeti za jednu ili više katastarskih čestica.

Ukoliko se ponuda podnosi za više katastarskih čestica potrebno je uplatiti jamčevinu za svaku pojedinu katastarsku česticu navedenu u ponudi (uplata može biti zbirna).

Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu dostavlja se u jednom primjerku (neovisno o tome za koliko je katastarskih čestica podnesena ponuda).

Dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu može se dostaviti u običnoj preslici osim dokumentacije za koju je navedeno da mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika (točka V. st. 2. Javnog natječaja  - dokumentacija pod rednim brojem 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.)

Grad Labin zadržava pravo da nakon pregleda ponuda od ponuditelja zahtijeva dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata radi utvrđenja činjenica bitnih za provedbu ovog javnog natječaja.

Članovi uže obitelji u smislu ovog javnog natječaja smatraju se bračni odnosno izvanbračni drug ponuditelja, djeca ponuditelja, maloljetna djeca kojima je ponuditelj ili njegov bračni/izvanbračni drug imenovan skrbnikom, te punoljetna osoba kojoj je ponuditelj ili njegov bračni/izvanbračni drug imenovan skrbnikom a koja s ponuditeljem stanuju u zajedničkom kućanstvu.

Dokumentacija kojom ponuditelj dokazuje da je samohrani roditelj je slijedeća:

 • izvadak iz matice umrlih,
 • pravomoćno rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom,
 • presuda o razvodu braka,
 • sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda braka,
 • drugi odgovarajući dokaz.

U privitku javnog natječaja nalaze se sljedeći obrasci:

 1. obrazac 1. – ponuda
 2. obrazac 2. -  izjava o postojanju izvanbračne zajednice
 3. obrazac 3. – popis članova uže obitelji
 4. obrazac 4. -  izjava o prihvaćanju iznosa godišnje naknade za osnivanje prava građenja
 5. obrazac 5. – izjava (ponuditelj i mlt. djeca)
 6. obrazac 6. – izjava (bračni drug ponuditelja)
 7. obrazac 7. – izjava (izvanbračni drug ponuditelja)
 8. obrazac 8. – izjava (punoljetno dijete ponuditelja)

Korištenje navedenih obrazaca nije obvezno međutim ponudu, izjave i popis članova uže obitelji koje ponuditelj ne dostavi na priloženim obrascima moraju sadržavati minimalno podatke iz priloženih obrazaca.

Sukladno odredbi čl. 4. st. 2. Odluke o donošenju mjere demografske politike Grada Labina u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji („Službene novine Grada Labina“ broj 9/2022) ponuditelj može zaključiti ugovor o osnivanju prava građenja isključivo za jednu nekretninu.

Cjelokupni tekst natječaja te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.

Prilozi


;