Pretraživanje

Javni natjecaj za održavanje javne rasvjete na podrucju Grada Labina

Srijeda, 12. Ožujka 2014. - 7:49

Na temelju clanka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, clanka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natjecaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete, Gradonacelnik Grada Labina donio je Odluku o objavi javnog natjecaja za održavanje javne rasvjete na podrucju Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Predmet javnog natjecaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na podrucju Grada Labina. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine, a za svaku ugovorenu godinu zakljucit ce se aneks osnovnom ugovoru ovisno o opsegu posla  i osiguranim sredstvima definiranim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Poslovi na održavanju javne rasvjete obuhvacaju: poslove tekuceg održavanja objekata i uredaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova i sl., te ophodarsku službu.

Rok za predaju ponuda je 15-ti dan od dana objave Odluke na oglasnoj ploci Grada Labina odnosno utorak, 25. ožujka 2014. u 12,00 sati kada ce biti i javno otvaranje ponuda. Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natjecaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina na telefon 866-861.

Odluku o objavi javnog natjecaja i dokumentaciju za javni natjecaj možete preuzeti u privitku obavijesti.


Prilozi