Pretraživanje

Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99. 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04. 178/04, 38/09. 79/09, 153/09, 49/11. 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. 36/15), članka 3. stavak 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina" broj 16/11 ) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete oznake KLASA: 022-05/18-01/2-186, URBROJ: 2144-01-01/18-1 od 17. svibnja 2018. godine. Gradonačelnik Grada Labina 24. svibnja 2018. godine, donosi odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora.

DOSTAVA PONUDE:

- Ponude se dostavljaju u dvostruko zatvorenim i zapečaćenim omotnicama
- Na vanjskom omotu je adresa naručitelja: Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: "NE OTVARAJ – PONUDA NA NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE", a adresa ponuditelja je na unutarnjem omotu
- Rok za predaju ponuda ističe 28. lipnja 2018. u 13:00 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda
- Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina u ostavljenom roku bez obzira na način dostave
- Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda. Ponude se podnose isključivo na hrvatskom jeziku.

DODATNE INFORMACIJE:

Ponudu treba izraditi sukladno dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, te se može besplatno preuzeti radnim danom na porti Grada Labina uz prethodne najave na telefon broj 866-800, ili se može preuzeti u digitalnom obliku na službenim web stranicama Grada Labina na priloženom linku.

Prilozi


;