Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 19. Siječnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/22-01/3, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 11. siječnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

 
RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

1. Poslovni prostor na adresi Vinež 166, Labin, ukupne površine 200,00 m2, u zgradi

          sagrađenoj na k.č. k.č. 305/ZGR., k.o. Cere (k.č. 1805/1, k.o. Novi Labin)

-  namjena poslovnog prostora: okupljanje obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s     invaliditetom

-    iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 21. veljače 2022. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac prijave preuzmite u prilogu.

Prilozi