Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/20-01/2-35, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 12. veljače 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, i to sljedećih poslovnih prostora:1. Poslovni prostor oznake P-2, površine 34,36 m2, u Labinu, Katuri 17, sagrađen na k.č. 362/2, k.o. Novi Labin

-  namjena poslovnog prostora: promicanje, razvitak, zaštita i unapređenje života i rada osoba s invaliditetom

-  iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen)

 

2. Poslovni prostor ukupne površine 51,25 m2, u Labinu, Rudarska 1, sagrađen na k.č. 884, k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: udruge (razno)

- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).


Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.


Rok za predaju ponuda ističe 17. ožujka 2020. u 12,00 sati.

 

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 17. ožujka 2020. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.
Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati. “

Prilozi


;