Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama

Četvrtak, 11. Srpnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/19-01/2-193 URBROJ: 2144/01-01-19-1, od 05. srpnja 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje JAVNI NATJEČAJ  za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama. 


RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor oznake P 11, ukupne površine 57,50 m2, u Labinu, Katuri 17, sagrađen na k.č. 362/2, k.o. Novi Labin
- namjena poslovnog prostora: ured za nacionalne manjine
- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

2. Poslovni prostor oznake IK-31 i IK-32, ukupne površine 16 m2 i 15,25 m2, u Labinu, Rudarska 1, sagrađen na k.č. 881/4, k.o. Novi Labin
- poslovni prostori IK-31 i IK- 32 se mogu dodijeliti samo skupno jednom korisniku
- namjena poslovnog prostora: ured za unapređenje i razvoj pčelarstva
- iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).

UVJETI NATJEČAJA:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Labinu,
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za zaposlene i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
4. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
5. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje,
6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne smije se voditi kazneni postupak i ne smije biti pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. stavak 2. alineja c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2 alinejom d) Uredbe,
7. aktivnosti udruge moraju se provoditi na području Grada Labina,
8. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 13. kolovoza 2019. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do proteka utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

 Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 13. kolovoza 2019. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ostvari najviše bodova.

Gradonačelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu.

Ako podnositelj koji je ostvario najviše bodova ne pristupi potpisivanju Ugovora u roku od osam dana od dana primitka Odluke, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku slijedećeg ponuditelja za taj poslovni prostor.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina ili na telefon 866-830, 866-863, 099 2108546.

Cjelokupni tekst natječaja te obrazac prijave preuzmite u prilogu.

Prilozi