Pretraživanje

Javne potrebe u kulturi

Kultura, turizam i sport > Javne potrebe u kulturi

Kulturnim programom pod pokroviteljstvom Grada Labina utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin: kulturne i zabavne manifestacije od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i osoba iz povijesti i kulture Grada Labina, programi kulturnog turizma, znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture, programi njegovanja tradicijske kulture, programi brandiranja zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i Matije Vlačića Ilirika, te programi udruga i institucija u oblasti kulture.

Grad Labin podupire udruge u kulturi te je sukladno raspisanom natječaju za Javne potrebe u kulturi za 2022. godinu a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata koje provode udruge i Proračunom Grada Labina za 2022. godinu donio  Odluku o financijskih sredstava programima/projektima u kulturi za 2022. godinu. 

Kontakt:
Viša savjetnica za kulturu, informiranje i odnose s javnošću
Loredana Ružić Modrušan
Tel. +385 52 866 852
email: loredana.rm(at)labin.hr

Natječaje i informacije za udruge pogledajte OVDJE.

Prilozi


;