Pretraživanje

Izvješce sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 06. Studenog 2012. - 7:29

U ponedjeljak, 5. studenog 2012. godine održana je 33. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj su vijecnici prihvatili 2.Izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2012. Godinu sa izmjenama i dopunama pripadajucih Programa.

 

Naime, Proracun Grada Labina za 2012. godinu donijet je u prosincu 2011. godine a Prve izmjene i dopune Proracuna donesene su u svibnju 2012. u iznosu od 73.528.286,00 kn.

 

Sveukupni prihodi i primici proracuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 71.410.717 kn, odnosno 2.117.569 kuna ili 2,9% manje od prethodnog plana. Najznacajnije promjene Drugih izmjena i dopuna proracuna Grada Labina za 2012. godinu su slijedece:

U skupini Prihoda od poreza predložena je promjena povecanja u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 810.000 kuna ili 3,2% uslijed povecanja poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada,te je plan prihoda od poreza i prireza uskladen sa ostvarenjem za razdoblje sijecanj-rujan 2012. godine.

Najznacajnije promjene – smanjenja prihoda planirano je kod Prihoda iz proracuna, a odnosi se na smanjenje kapitalne pomoci iz Državnog proracuna za rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa na Pijacalu u iznosu od 2.000.000 kuna a ista nisu odobrena, te smanjenje 900.000 kuna od Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju deponija Cere, jer su sredstva realizirana u cijelosti prema izvedenim radovima.

Znacajnije povecanje prihoda predvideno je u skupini Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima na kontu Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.058.000 kuna a odnosi se na namjenski prihod iz cijene komunalne usluge za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere, a isti je uskladen sa Komunalnom tvrtkom «1.Maj» Labin.

U skupini preostalih vrsta prihoda planirane su manje korekcije u skladu sa ocekivanom realizacijom pojedinih vrsta prihoda.

Rashodi poslovanja smanjeni su za 0,3% ili nominalno 141.260 kn. Manje povecanje vidljivo je kod materijalnih rashoda u iznosu od 301.918 kuna ili 1,4% a najvecim dijelom odnosi se na povecanje rashoda za materijal i energiju te ostalih nespomenutih rashoda iz izvora opcih prihoda proracuna. Planirana je preraspodjele rashoda za Hitnu medicinsku pomoc sa skupine 381- Tekuce donacije na skupinu 363- Pomoci unutar opce države u iznosu od 150.000 kuna.

 

Smanjenje rashoda na skupini Ostali rashodi odnosi se na uskladenje kapitalnih pomoci trgovackim društvima u vlasništvu grada,a u skladu sa planiranim namjenskim prihodima.

 

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 11,5% ili nominalno 1.987.500 kn,koja su najvecim dijelom planirana iz pomoci Državnog proracuna za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Pijacala. Buduci prihodi nisu realizirani bila je nužna i korekcija rashoda.

 

Kod proracunskih korisnika planirano je povecanje rashoda kod Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 153.000 kuna iz razloga povecanja rashoda nastalih uslijed velikog broja požara u ljetnim mjesecima. Navedene rashode nadoknaduju Grad Labin i Opcine.

 

Gradski vijecnici donijeli su Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2013. godinu i to za jednu koncesiju za dimnjacarske poslove. Koncesija se daje na rok od 5 godina, s procijenjenom godišnjom naknadom u visini od 20 tisuca kuna.

 

Predsjednik Gradskog vijeca Grada Labina Valter Poropat uputio je vijecnicima na javnu raspravu Nacrt prijedloga Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvršiti gradevinski radovi na podrucju Grada Labina. Rok za dostavu prijedloga je 12. studenog 2012. godine do 15,00 sati.


Prilozi