Pretraživanje

Izvješce sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Utorak, 21. Veljače 2012. - 11:12

U ponedjeljak, 20. veljace 2012. godine održana je 28. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na kojoj je donijeta Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Labinu. Ovom Odlukom regulirano je da se prijevoz putnika cestovnim vlakom na podrucju Grada Labina obavlja putem javnog natjecaja na temelju ugovora o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom.

Dosadašnjom Odlukom bilo je propisano da se prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja putem ugovora o koncesiji. Medutim, kako se prijevoz putnika cestovnim vlakom ne smatra komunalnom djelatnošcu, na obavljanje navedene djelatnosti ne primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu, odnosno Zakon o koncesijama.

Stoga se ovom Odlukom provodi uskladivanje sa važecim propisima koji reguliraju obavljanje navedene djelatnosti. Vijecnici Gradskog vijeca Grada Labina izglasali su i Odluku o izmjeni Odluke o zonama za odredivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu.

Ovom Odlukom naselje Vinež svrstano je V zonu sa pocetnim iznosom mjesecne zakupnine od 20,00 kn po m2, umjesto dosadašnje III zone. Razlog tome je analiza korištenja poslovnih prostora prilikom koje je utvrdeno da su poslovni prostori koji se nalaze u naselju Vinež pretežno prazni ili zbog visine pocetnog iznosa mjesecne zakupnine (30,00 kn po m2) cesto mijenjaju zakupnika. Isto tako, poslovni prostori u naselju Vinež na mnogo su neatraktivnijem položaju u odnosu na poslovne prostore koji se prema sada važecoj Odluci nalaze u istoj zoni.

Temeljem zahtjeva upucenog Gradu Labinu od strane TD ISTRA – FORTUNA d.o.o.  za kupnju zemljišta koje predstavlja zemljište koje služi za redovitu uporabu gradevine - hotela Fortuna u Rapcu Gradsko vijece Grada Labina donijelo je Odluku prodaji ostalog turistickog zemljišta neposrednom pogodbom.

Sukladno Uredbi o nacinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turistickog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te nacinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turistickom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave („Narodne novine RH“ broj: 12/11.).  jedinice lokalne samouprave ce, neposrednom pogodbom, prodati trgovackom društvu, na njegov zahtjev, preostalo turisticko zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na kojem je društveno poduzece imalo pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja, koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenoga kapitala, a za koje je na temelju posebnoga propisa utvrdeno da služi za redovitu uporabu gradevine.

Tržišna vrijednost zemljišta utvrduje na temelju elaborate ovlaštenog sudskog vještaka izradenog primjenom usporedne metode (komparativna metoda, metoda tržišnog usporedivanja metoda usporedivanja vrijednosti), po odabiru jedinice lokalne samouprave.  

Tržišna cijena navedenog zemljišta iznosi 105 € po m2 odnosno 796,00 kn po m2 prema srednjem deviznom tecaju Hrvatske narodne banke, a utvrdena je na temelju Elaborata koji je izradio stalni sudski vještak Doriano Zupicic.