Pretraživanje

Izvješce sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Četvrtak, 23. Srpnja 2015. - 8:14

Na sinoc održanoj 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina gradski su vijecnici  usvojili prijedloge  za dodjelu priznanja Grada Labina u 2015. godini.

Na temelju prijedloga Komisije donesene su odluke za dodjelu slijedecih priznanja: gospodinu Franku Kosu -  Nagrada za životno djelo za izniman doprinos u njegovanju i ocuvanju autohtonih svirki i pjesama Labina i okolice i izradivanju istarskih narodnih instrumenata; NK „Iskra“ Vinež -  Godišnja nagrada u povodu obilježavanja 60. obljetnice uspješnog djelovanja u podrucju sporta; TD MCZ d.o.o. Labin -  Priznanje za gospodarsku djelatnost na podrucju Grada Labina i gospodinu Ralfu Blombergu -  Zahvala za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Grada Labina.

Na temelju prijedloga Povjerenstva Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini vijecnici su usvojili odluku za dodjelu priznanja Andreini Belušic za znanstvenoistraživacki rad: „Using A Generalized Additive Model to Quantify the Influence of Local Meteorology on Air Quality in Zagreb".

Gradski vijecnici usvojili su i Odluku o izmjenama i dopunama Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike. Buduci da je izrada UPU-a Labina i Presike zapocela temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji tada se sukladno odredbama Zakona o prostornim uredenju koji je u primjeni od 01. sijecnja 2014. Godine, Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike (Službene novine Grada Labina broj 04/09. i 13/11.) utvrdeno je da se pristupa drugim izmjenama i dopunama navedenog Plana, a prema slijedecim pojedinacnim ciljevima i programskim polazištima:  izmjena i dopuna planskih rješenja i utvrdenih parametara u zonama stambene izgradnje vece gustoce i zonama mješovite namjene (S2 i M); izmjena i dopuna uvjeta izgradnje i rekonstrukcije svih vrsta gradevina, izmjena i dopuna Plana u dijelu u kojem se utvrduju mjere provedbe Plana; a posebno glede potrebe izrade pojedinih detaljnih planova, provedbe urbanisticko-arhitektonskih natjecaja i izrade strucnih podloga kao i utvrdivanje novih ukoliko sa dodatnom analizom utvrdi takva potreba. U tom dijelu je bilo potrebno izvršiti odgovarajucu izmjenu i dopunu odredbi za provodenje kojima se regulira izgradnja odnosno provedba Plana u zonama za koje je utvrdena takva obveza; uskladenje Plana u cjelini sa Zakonom te izmjenama i dopunama Prostornog plana i uredenja Grada Labina iz 2011. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 09/11.).

Donijeta je i odluka o izradi Urbanistickog plana uredenja turistickog punkta Lovranci. Temeljem pisma namjere tvrtke TEMPO d.o.o. Labin, kao vlasnika zemjišta, te interesa iste za realizaciju planiranog turistickog punkta Lovranci, sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju nije moguce bez izrade Urbanistickog plana predlažu da se pokrene postupak izrade Urbanistickog plana uredenja TP Lovranci.

Tvrtka TEMPO d.o.o. spremna je financirati izradu tog plana u cijelosti. Odredbama Zakona o prostornom uredenju je takva mogucnost dozvoljena. Sva ostala prava i obveze izmedu Grada Labina i tvrtke TEMPO d.o.o. Labin regulirat ce se posebnim ugovorom sukladno naprijed citiranim odredbama Zakona o prostornom uredenju, a po donošenju i stupanju na snagu predložene odluke.