Pretraživanje

Izvješce sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Petak, 28. Studenog 2014. - 7:28

Na sinoc održanoj 13. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina vijecnici su podržali detaljno godišnje izvješce o radu Djecjeg vrtica Pjerina Verbanac za pedagošku 2013./2014. godinu kojeg je  podnijela ravnateljica Irene Smokovic, te u nastavku sjednice donijeli Odluku o utvrdivanju Plana mreže djecjih vrtica na podrucju Grada Labina.

Mrežom djecjih vrtica utvrduju se djecji vrtici i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na podrucju za koji se mreža utvrduje, sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi. Mreža djecjih vrtica mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja djecjih vrtica i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima

Gradski vijecnici usvojili su Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2015. godinu. Naime, Grad Labin kao davatelj koncesije dužan je prije isteka tekuce kalendarske godine izraditi godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu. Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjorocnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija koji je donesen na  redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina dana 29. svibnja 2014. godine.

Godišnji plan davanja koncesija sadrži osobito: planirani broj koncesija, vrstu svake koncesije, rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dati, pravnu osnovu za davanje koncesije, te procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju. Planirani prihodi su procijenjeni na temelju Studija opravdanosti davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za dimnjacarske poslove i hitne intervencije i vucnu službu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu, prihvacenoj na sinocnjoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina dosadašnja je izmijenjena u dijelu teksta koji se odnosi na “održavanje sportskih objekata” gdje je dodano  i održavanje sportske dvorane, a temelji se na Odluci  Gradskog vijeca Grada Labina kojom se odobrava stjecanje iste od vlasnika Srednje škole Mate Blažine Labin. Navedene poslove do sada je obavljalo trgovacko društvo 1. Maj Labin d.o.o. Labin, a izmjenom se predlaže da te poslove obavlja trgovacko društvo LABIN 2000 d.o.o. Labin. Ujedno je Odluka dopunjena i stavkom  “održavanje djecjih igrališta”, odnosno komunalna djelatnost glasi: održavanje urbane opreme i djecjih igrališta.

Na sjednici Gradskog vijeca Grada Labina usvojena je i  Odluka o odredivanju osnovice i koeficijenta  za obracun place Gradonacelnika i zamjenice Gradonacelnika koja dužnost obnašaju profesionalno, a sukladno Zakonu o placama u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ovom Odlukom, a u odnosu na dosadašnju Odluku mijenja se koeficijent i osnovica za obracun place gradonacelnika i zamjenice gradonacelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, a nema financijski efekt u odnosu na dosadašnju Odluku.

Gradski vijecnici jednoglasno su podržali Program rada Savjeta mladih za 2015. Godinu kojeg je prezentirala Veronika Jelic, potpredsjednica Savjeta mladih. Naime, Savjet mladih, prije svega ce se baviti politikom mladih, tj. politikom koja se bavi socijalnom, ekonomskom i kulturnom situacijom mladih na podrucju Grada Labina.

Program Savjeta s jedne ce strane biti podrška Gradskoj upravi u svim projektima vezanim uz pitanje mladih, a s druge strane oslonac svim mladima kojima treba dodatna podrška u podrucju rješavanja svojih izazova u svakodnevnom životu.

Tijekom ovoga mandata Savjet mladih želi uspostaviti kvalitetnu i usku suradnju Savjeta sa Gradom Labinom, osnovnim i srednjom školom, udrugama i klubovima mladih te svim onim oblicima udruživanja koje se bave mladima.

U skladu sa Nacionalnim programom za mlade Savjet mladih Grada Labina ce kroz radni plan Programa djelovanja isticati ulogu svih Upravnih odjela Gradske uprave na podrucjima:

-           Obrazovanja i informatizacije mladih

-           Socijalne politike prema mladima

-           Zdravstvene zaštite i reprodukcijskog zdravlja mladih

-           Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu

-           Promicanje volonterskog rada i aktivizma medu mladima

-           Kulture mladih i slobodnih aktivnosti

-           Mobilnosti, informiranja i savjetovanja.

Savjet mladih ce poticati stipendiranja i usavršavanja mladih, te promocije talentiranih mladih umjetnika i njihova primjerenoga sudjelovanja u kulturnom životu društva; poticati kulturnu, turisticku i obrazovnu mobilnost mladih koja širi njihove obzore, otvara komunikaciju i omogucuje upoznavanje novih standarda, obrazaca, metoda i nacina društvenog djelovanja, te unaprijediti sustav informiranja i savjetovanja mladih.


Prilozi