Pretraživanje

Izvješce sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeca Grada Labina

Četvrtak, 16. Listopada 2014. - 10:22

Na sinoc održanoj 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina usvojene su Prve izmjene i dopune Proracuna Grada Labina za 2014. godinu, s ciljem korekcije planiranih prihoda prema ocekivanim pokazateljima i raspodjela raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno višak prihoda iz 2013. godine za Grad Labin i proracunske korisnike.

Sveukupni prihodi i primici proracuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od  80.271.041,00 kn, odnosno manje za 8.228.198,00 kn ili 9,3% manje od prethodnog plana. U skupini Prihoda od poreza predloženo je smanjenje od 5,3%, odnosno nominalno 1.550.000,00 kuna, a odnosi se na smanjenje poreza i prireza na dohodak za 6,7% i manje povecanje poreza na tvrtku i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pica za 8,11%.

U skupini Prihoda od pomoci najznacajnija promjena, odnosno smanjenje planiranih sredstava odnosi se na pomoc od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost u iznosu od 8 milijuna kuna sa namjenom sanacije odlagališta komunalnog otpada Cere – II faza, a ista ce se realizirati direktnom uplatom u korist racuna 1. Maj Labin d.o.o. Labin. Dodatno su planirana sredstva od Fonda za nabavku vozila za prijevoz otpada, a ista su vec realizirana. Ostale podskupine prihoda od pomoci uskladena su sa vec ostvarenim ili ugovorenim pomocima iz državnog, županijskog ili opcinskog proracuna.   

Potpore iz Državnog proracuna za decentraliziranu funkciju školstva i vatrogastva uskladene su sa Odluka o financiranju školstva i Odluka o financiranju JVP. U skupini Prihoda od imovine planirano je povecanje prihoda za 3,1% ili 294.000 kn. U sklopu ove skupine prihoda izvršena je korekcija prihoda u skladu sa ocekivanim ostvarenjem, odnosno povecan je plan prihoda od naknade za prostor elektrane, a smanjen je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru, kao i spomenicke rente.

U skupini Prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirano je smanjenje prihoda za 1,7% ili 373.000,00 kn. Najznacajnije promjene odnose se na smanjenje planiranih sredstava komunalnog doprinosa i gradskih upravnih pristojbi i povecanje planiranih sredstava komunalne naknade.

U sklopu navedene skupine prihoda planirane su i prihodi po posebnim propisima, koji se u najvecoj mjeri odnose na proracunske korisnike, a planirana su sa uvecanjem od 5,5%. U skupini Ostali prihodi izvršeno je uskladenje sa primljenim i ocekivanim donacijama u toku godine, a smanjenje se odnosi na planirana sredstva Turisticke zajednice Labin za izgradnju parkirališta u Rapcu, a isto ce se realizirati iz sredstava komunalnog doprinosa i boravišne pristojbe.

 Sukladno smanjenju planiranih  prihoda proracuna i raspoloživim sredstvima iz prethodne godine, predložen je smanjenje rashoda, te preraspodjela rashoda po pojedinim namjenama uvažavajuci prioritete u financiranju i realizaciji odredenih programa.

Rashodi poslovanja smanjeni su za 7,1% ili nominalno 5.119.548,00 kn. Najznacajnije promjene u planiranju rashoda poslovanja, odnosno na ukupno smanjenje utjecalo je smanjenje kapitalne pomoci Trgovackom društvu 1. Maj Labin u iznosu od 8.000.000,00 kn, a vezano je na smanjenje prihoda iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost.

U planiranju rashoda za zaposlene masa sredstava je povecana za 0,1%, izvršeno je povecanje sredstava za doprinos za zdravstveno osiguranje, te povecanje pet djelatnika jaslickih skupina Dj. Vrtica „Pjerina Verbanac“, te povecanje dvoje vatrogasaca u JVP Labin, a istovremeno je smanjen broj sezonskih vatrogasaca koji se financiraju iz PVZ Labin i Vatrogasne zajednice IŽ.  Osim navedenog uz financiranje Istarske županije iz sredstava EU fondova dodatno ce se financira cetiri djelatnika u osnovnim školama za pomoc u nastavi za ucenike s poteškocama.

Vece povecanje rashoda od 3,9% ili nominalno 1.160.000 kn planirano je u skupini materijalnih rashoda od cega se 71% povecanja odnosi na proracunske korisnike, odnosno povecanje materijalnih rashoda JVP Labin vezano na novo zaposlene djelatnike, Osnovne umjetnicke škole vezano na povecanje broja ucenika, Gradske knjižnice vezano na nedostatna planirana sredstva za energiju, OŠ Matije Vlacica i Centra Lice Faraguna vezano na raspored viška prihoda protekle godine, te najvece povecanje kod Dj. Vrtica vezano za raspored viška protekle godine u funkciju investicijskog održavanja i povecanje rashoda za novootvorene jaslicke skupine.

Osim navedenog što se tice korisnika proracuna dodatno su osigurana sredstva iz proracuna Grada Labina za JVP Labin za novozaposlene  (place i materijalni rashodi), za place novozaposlenih u Dj. Vrticu, a za vanjske korisnike proracunskih sredstava; sufinanciranje Podrucnu vatrogasnu zajednicu za financiranje sezonskih vatrogasaca, sufinanciranje nabavke CT-uredaja za Opcu bolnicu Pula, za Mediteranski kiparski simpozij i za korištenje dvorane Srednje škole.

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 23,5% ili nominalno 3.194.400,00 kn, koja su smanjena zbog smanjenja prihoda od komunalnog doprinosa i prekontiranje rashoda vezano na izgradnju trafostanice u poduzetnickoj zoni Vinež – prijenos na kapitalne pomoci. Ovim izmjenama i dopunama planirana su sredstva novog proracunskog korisnika „Osnovne umjetnicke škole Matke Brajše Rašana“ koja se financira iz decentraliziranih sredstava Državnog proracuna za školstvo i iz prihoda za posebne namjene, odnosno uplate roditelja polaznika škole.

Donošenju Prvih Izmjena i dopuna Proracuna Grada Labina za 2014. godinu prethodila je rasprava i usvajanje Prvih Izmjena i dopuna Programa pripreme i  gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2014. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, Programa jacanja gospodarstva za 2014. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2014. godinu, Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2014. godinu te Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2014. godinu.

Gradski vijecnici donijeli su Odluku o izlaganju prodaji gradevinske cestice u Poslovnoj zoni Vinež I. faza. Pocetna cijena zemljišta utvrdena je u iznosu od 20 € po m2 i predstavlja 50% procijenjene tržišne vrijednosti zemljišta kao jedna od mjera za poticanje gospodarstva i zapošljavanja sukladno Zakljucku Poglavarstva Grada Labina Klasa: 022-05/09-01/02-55 od 11. ožujka 2009. godine.

Na sjednici je prihvacena Odluka o odobravanju stjecanja nekretnina labinske Srednje škole Mate Blažine i to  k.c. br. 634 sportska dvorana, površine 2024 m2, k.c. br. 633/1 neplodno, površine 2310 m2, (u naravi otvoreno igralište), k.c. br. 633/4 neplodno, površine 2858 m2, (u naravi javna gradska površina ), sve upisane u z.k.ul.br. 255 k.o. Novi Labin, u svrhu sanacije i rekonstrukcije dotrajale sportske dvorane, izgradnje pomocne dvorane na mjestu otvorenog sportskog igrališta i uredenja cijelog kompleksa sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, kao i suvlasnicki dio od 3/10 dijela k.c. br. 318 zgrada i dvorište površine 4246 upisane u z.k.ul.br. 342 u k.o. Novi Labin, koji u naravi obuhvaca jugozapadni dio zgrade koji se sastoji od prizemlja i tri kata ( tkz. zgrada '' RIŠ-a'' i nekadašnji ucenicki dom) te u središnjem dijelu zgrade II. kat i potkrovlje, sa pripadajucim zemljištem i zajednickim dijelovima zgrade, u svrhu prenamjene i uredenja tog dijela zgrade u objekt sa sadržajima za mlade i to - hostel, prostorije za rad neprofitnih udruga, prostorije za poticanje i pružanje pomoci mladim poduzetnicima, organizaciju edukacija, konferencija, seminara i slicno – te stvaranja pretpostavki za kandidiranje projekta vezano za realizaciju spomenute prenamjene za dodjelu bespovratnih sredstava EU fondova.