Pretraživanje

Izvješće s 5. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 26. Listopada 2021. - 0:00

Danas su gradski vijećnici u maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta održali 5. redovnu sjednicu Gradskog vijeća.

Na samom početku sjednice se kao i inače održao Aktualni sat, na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon aktualnog sata vijećnici su usvojili Dnevni red koji je ovoga puta imao ukupno devet točaka.

Tako su vijećnici nakon usvojenog zapisnika s prošle sjednice Gradskog vijeća donijeli i Odluku o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina, Odluku o donošenju revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin, Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2022. godinu te Odluku o prodaji stana na adresi Prilaz Vetva 14, Labin.

Vijećnici su usvojili i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Labina, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju kod Privredne Banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta kao i Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Labin te Odluku o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora TD 1.MAJ d.o.o. Labin.