Pretraživanje

Izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije ''Gradovi i opcine – prijatelji djece''

Četvrtak, 08. Studenog 2012. - 8:24

Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a, Ureda u Hrvatskoj i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, polazeci od Konvencija UN o pravima djece, koja  obvezuju sve odrasle da cine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo, pripremilo za život i korisno djelovanje - pružajuci doprinos boljem ostvarivanju Nacionalnog programa djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj, zajednicki pokrenuli su i vode poticajnu društvenu Akciju pod nazivom „GRADOVI I OPCINE prijatelji djece“. Cilj ove akcije je motivirati i stimulirati odrasle u gradovima i opcinama Republike Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djece.

Grad Labin 2010. godine zapoceo je s aktivnostima za ukljucivanje u akciju Gradovi i opcine – prijatelji djece pa su tako iste godine donesene odluke o ukljucenju u akciju Gradovi i opcine – prijatelji djece i imenovanju clanova Koordinacionog odbora akcije „Grad Labin – prijatelj djece“. Na sjednici Gradskog vijeca Grada Labina 27. lipnja 2011. godine usvojeni su Plan aktivnosti i Program projekta Grad Labin – prijatelj djece. Nakon toga, Koordinacioni odbor akcije „Grad Labin – prijatelj djece“ utvrduje Startni upitnik za samoocjenjivanje Grada Labina te 10. listopada 2011. prihvaca kandidiranje Grada Labina za ocjenjivanje i dobivanje službenog statusa Grad Labin – prijatelj djece.

Takoder, iste je godine Koordinacioni odbor akcije prijavio na natjecaj „Naj akcija 2011“ projekt Osnovna škole „Ivo Lola Ribar“ pod nazivom „Etno Labinština“ Središnjem koordinacionom odboru, a za koji je Gradu Labinu dodijeljena povelja za uzorno provedenu akciju kojom je poboljšan i uljepšan život djece. Ove je godine na Natjecaj „Naj-akcija 2012.“ Prijavljen projekt „Zaštita zubi djece i trudnica“.

Koordinacioni odbor akcije „Grad Labin-prijatelj djece“ na sjednici održanoj 02. listopada 2012. godine usvojio je Završni izvještaj za samoocjenjivanje o realizaciji programa „Gradovi i opcine – prijatelji djece“ te uputio poziv za izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije ''Gradovi i opcine – prijatelji djece'' za Grad Labin. Izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije održan je u utorak, 6. studenog 2012. te ce rezultati Prosudbene komisije, rezultati natjecaja "Naj-akcija 2012." i proglašenje novih gradova i opcina – prijatelja djece biti na godišnjem Savjetovanju Gradova i opcina – prijatelja djece u Zagrebu 20. studenog 2012.


Prilozi