Pretraživanje

Izgradnja parka u zoni Kature

U sklopu stambene četvrti  Kature unutar naselja Labin na površini od cca. 2 ha predviđa se izgradnja i uređenje gradskog parka Kature. Zona na kojoj se predviđa zahvat omeđena je na istoku longitudinalnim građevinama uglavnom stambene namjene iz različitih perioda ( od 70-tih do 90-tih). Sa južne strane nalaze se 3 stambene višestambene građevine iz 60-tih dok se duž zapadne strane nalazi glavna pristupna cesta iz smjera Rijeke. Centralni dio parka sastoji od centralne šetnice, širine 300 cm sjever –jug koja povezuje glavnu cestu sa cestom u naselju. Šetnica završava na gornjoj koti sa malim proširenjem koje naglašava ulaz sa gornje strane. Kao element ulaza na glavnoj šetnici nalazi se i luk izrađen iz cortena i predstavlja skulpturalni element ulaza u park. Unutar Parka predviđen je sustav šetnica koje povezuju centralnu zonu Parka sa ostalim zonama parka namjenjenim različitim generacijama stanovništva od onih najmlađih pa do onih starijih . Svaka zona je i sadržajno planirana  sukladno budućim korisnicima , od raznovrsnih dječjih sprava do fitness zona za odrasle osobe.

Izrađen je glavni projekt i za ove radove nije potrebna građevinska dozvola, a zemljište je u cijelosti u vlasništvu Grada Labina.

Procijenjena vrijednost projekta:    2.400.000,00 kn + PDV = 3.000.000,00 kn           

Planirani izvori financiranja:

–  GRAD LABIN.


;