Pretraživanje

Gradsko vijeće

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Labina je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave Grada Labina. Gradsko vijeće Grada Labina čini 15 vijećnika izabranih na redovnim izborima za članove predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave 16. svibnja 2021. godine. Vijećnici se biraju u Gradsko vijeće na vrijeme od četiri godine koliko im traje mandat. Gradsko vijeće Grada Labina ima predsjednika i dva potpredsjednika biranih iz svojih redova. Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se javnim glasovanjem na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja kao i 1/3 vijećnika u Gradskom vijeću.

Poslovnikom Gradskog vijeća se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

novo vijeće.jpg (131 KB)
Sastav Gradskog vijeća
gradsko_vijece2.jpg (53 KB)Stalna radna tijela gradsko_vijece3.jpg (54 KB)Zapisnici sa sjednica
gradsko_vijece4.jpg (47 KB)Vijećnička pitanja i odgovori gradsko_vijece5.jpg (21 KB)Slušaj prijenos sjednice online gradsko_vijece6.jpg (55 KB)
Pitaj gradskog vijećnika

Prilozi


;