Pretraživanje

Gradska slika zdravlja

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Zdravlje > Gradska slika zdravlja

Projekt Labin-zdravi grad pokrenut je 1996. godine kao jedan od programa Grada Labina u uvjetima teške gospodarske krize Labinštine i ograničene ingerencije lokalne samouprave na zbivanja u gospodarstvu. Krenulo se od ideje poboljšanja kvalitete života sugrađana pokretanjem niza programa namijenjenih ciljanim skupinama prije svega djeci i mladeži, te sugrađanima treće životne dobi. Razvijeni su i programi za osobe s posebnim potrebama i za zaštitu i unaprjeđenje okoliša. Pojam "zdravi grad" podrazumijeva proces, a ne samo ishod. "Zdravi grad" nije nužno onaj koji je dosegao određenu razinu zdravlja. To je grad u kojem postoji svijest o zdravlju kao bitnom sadržaju kojeg se želi unaprijediti. Stoga je i ova Slika zdravlja Grada Labina nastala da bi pomogla u daljnjem širenju svijesti o zdravlju i kvaliteti života i to na više načina: suradnja potrebna za njeno nastajanje pomaže učvršćivanju zajedničkog djelovanja za zdravlje, informacije koje ona sadrži  pomažu identifikaciji i rasvjetljavanju zdravstvenih problema i čimbenika koji utječu na zdravlje, pomaže ujedinjavanju partnera iz raznih društvenih sektora i dogovoru oko područja aktivnosti za poboljšanje zdravlja, pomaže u uočavanju potrebe za novim podacima o zdravlju, ali i u postavljanju ciljeva koje treba dostići, Slika zdravlja predstavlja trajan zapis shvaćanja zdravlja u gradu, prezentacija Slike zdravlja može stimulirati interes javnosti i medija te poboljšati razumijevanje zdravlja i zdravstvenih pitanja u gradu.

"Zdravi grad je onaj grad koji neprekidno stvara i poboljšava svoju društvenu i fizičku okolinu, koji omogućava razvoj resursa zajednice, koji dozvoljava osobama da si pomažu, da se međusobno podupiru u obavljanju svih životnih funkcija i koji omogućuje maksimalnu realizaciju potencijala svakog pojedinca".   

Slika zdravlja nije konačna već je obično samo prva u nizu serije slika. Stoga ona ujedno predstavlja i instrument za evaluaciju tijekom nadolazećih godina. Može se također reći da Slika zdravlja predstavlja i povijesni dokument Grada. Ova Slika zdravlja je odlično polazište za daljnji rad na kvalitativnom istraživanju zdravstvenih potreba među građanima, definiranju prioriteta te stvaranju sveobuhvatnog Plana za zdravlje građana Labina.  

Prilozi


;