Pretraživanje

Gradonacelnik predstavio prve ovogodišnje odluke

Srijeda, 27. Siječnja 2010. - 15:09

Danas je u zgradi gradske uprave održana prva ovogodišnja tiskovna konferencija gradonacelnika Tulia Demetlike na kojoj je prezentiran rad gradonacelnika i njegovog Kolegija u prvim tjednima ove godine. Naime, nakon što je Komisija za dodjelu stipendija utvrdila bodovnu listu stipendista Istarske županije na kojoj su i labinski studenti, otvorena je mogucnost za dodjelu novih stipendija kandidatima koji su se prijavili na redovni natjecaj, a koji po Odluci o bodovnoj listi stipendista iz studenog 2009. godine nisu ostvarili pravo na stipendiju, pojasnio je gradonacelnik Demetlika donesenu Odluku o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2009/2010.

U skladu sa tim, kao i sa planiranim sredstvima u Proracunu Grada Labina za 2010. godinu, gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika donio je odluku sukladno kojoj Grad Labin dodjeljuje 10 novih stipendija. Za ovu proracunsku godinu za stipendiranje ucenika i studenata planirana su sredstva u visini od 1,170  milijuna kuna. Tako su za studente prve godine deficitarnih studija omogucene tri dodatne stipendije odnosno Grad Labin stipendira ukupno 17 studenata s liste studenata prve godine, s liste stipendista svih studija prve godine dodijeljene su tri nove stipendije odnosno ukupno se stipendira 7 studenata, dok su sa liste stipendista od 2 do 6 godine svih studija dodijeljene cetiri nove stipendije odnosno ukupno se stipendira 8 studenata. Trenutno Grad Labin stipendira 134 studenta i 21 ucenika.

U skladu sa Proracunom Grada Labina za 2010. godinu utvrden je Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu i to za nabavu velike i male vrijednosti. Planom nabave velike vrijednosti predvidene su kapitalne investicije Grada Labina u ovoj godini kao što su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni poslovnog prostora na Pijacalu u Gradsku knjižnicu, radovi na uredenju pješacko-prometne površine Pijacala, radovi na rekonstrukciji raskrižja ceste Labin - groblje te radovi na opremanju Poslovne zone Vinež (II faza) komunalnom i javnom infrastrukturom. Ne manje znacajne gradske investicije predvidene su i nabavom male vrijednosti kao što je sanacija Crkvice Svete Magdalene, sanacija Crkvice Sv. Kuzme i Damjana, sanacija krova gradske Lože te drugi radovi i usluge. Planom velike nabave roba, radova i usluga predvideno je zaduživanje Grada Labina u visini od 6 milijuna kuna, a ta ce sredstva zajedno sa prenijetim kreditnim sredstvima iz prošle godine biti namijenjena iskljucivo kapitalnim investicijama u gradu. Ujedno je Odlukom o pocetku postupka javne nabave za uslugu nabave novcanog kredita u iznosu od 6 milijuna kuna navedeno da ce ta sredstva biti namijenjena financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetnickoj zoni „Pijacal“ te za rekonstrukciju i prenamjenu rudarskog kompleksa „Pijacal“ u Multimedijalni kulturni centar.

Labinski gradonacelnik Tulio Demetlika obrazložio je i donesenu Odluku o davanju na korištenje nužnih smještaja u vlasništvu Grada Labina osobama koje ostvaruju prava iz socijalne skrbi i to u prostorijama bivšeg „samackog hotela“ na Katurama odnosno u zgradi „bivše apoteke“. Ovom Odlukom definirani su uvjeti i mjerila, odnosno postupak za davanje na korištenje nužnog smještaja a u cilju olakšavanja ostvarivanja prava korisnicima odnosno nadležnim gradskim službama. Na konferenciji za novinare gradonacelnik Demetlika najavio je i skorašnje potpisivanje Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Labina, Opcine Raša i Grada Carbonie koje je predvideno 2. ožujka, na Dan Labinske republike. 

  

Tiskovna konferencija 27/01/2010    Tiskovna konferencija 27-01-2010


Prilozi