Pretraživanje

Grad Labin raspisao Javni poziv za postavljanje reklamnih panoa i osvjetljenih reklamnih ormarića

Ponedjeljak, 31. Kolovoza 2020. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), članka 8. stavka 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 13/18.) i članka 5. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za korištenje javne površine za postavljanje velikih reklamnih panoa i osvijetljenih reklamnih ormarića.

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje javne površine na području Grada Labina za postavljanje skupno 2 velika reklamna panoa, te za postavljanje skupno 3 osvijetljena reklamna ormarića, za lokacije u nastavku, sukladno Planu lokacija za postavku reklamnih predmeta oznake KLASA: 022-05/18-01/2-386 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine i to:1.) Za postavu 2 velika reklamna panoa (jumbo plakata) za komercijalno reklamiranje- SKUPNO za sljedeće 2 lokacije:

1. Lokacija 18 Tonci, k.č. 845 k.o. Novi Labin (12 m2)

- početni iznos poreza na korištenje javne površine 8.400,00 kuna godišnje

(700,00 kuna/m2 godišnje (dvostrano))2. Lokacija 29 Rudarska ulica, k.č. 1188 k.o. Novi Labin (12 m2)

- početni iznos poreza na korištenje javne površine 4.200,00 kuna godišnje

(350,00 kuna/m2 godišnje (jednostrano))- POČETNI IZNOS POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA 2 LOKACIJE SKUPNO IZNOSI SVEUKUPNO 12.600,00 KUNA/GODIŠNJE2.) Za postavu 3 osvijetljena reklamna ormarića (city light) za komercijalno reklamiranje- SKUPNO za sljedeće 3 lokacije:

1. Lokacija 15, Ulica Senari, k.č. 371/3, k.o. Novi Labin

- početni iznos poreza na korištenje javne površine 1.800,00 kuna/kom/dvostrano godišnje2. Lokacija 20, Istarska ulica, k.č. 32/9, k.o. Novi Labin

- početni iznos poreza na korištenje javne površine 1.800,00 kuna/kom/dvostrano godišnje3. Lokacija 24, Ulica Zelenice, k.č. 212/38, k.o. Novi Labin

- početni iznos poreza na korištenje javne površine 1.800,00 kuna/kom/dvostrano godišnjePOČETNI IZNOS POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA 3 LOKACIJE SKUPNO IZNOSI SVEUKUPNO 5.400,00 KUNA/GODIŠNJELokacije su određene grafičkim prikazom i sastavni su dio ovog javnog poziva.SADRŽAJ PISANE PONUDE:

1. Uredno ispunjeni obrazac ponude

2. Presliku izvatka iz sudskog/obrtnog registra, ne stariju od 30 dana do dana predaje ponude iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti iz poziva (za komercijalno reklamiranje)

3. Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine (za postavu velikih reklamnih panoa - 1.260,00 kuna, a za postavu osvijetljenih reklamnih ormarića – 540,00 kuna)

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIBDOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za postavu reklamnih predmeta" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, Labin, a unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 12,00 sati, odnosno 15. rujna 2020. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda, koje se neće održavati javno zbog epidemioloških mjera poduzetih radi sprječavanja širenja bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 .

INFORMACIJE:

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon broj 866-863 ili 099-210-8546 ili na e-mail: alen.paliska@labin.hr.Cjelokupni tekst Javnog poziva i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi