Pretraživanje

Grad Labin od Fonda za zaštitu okoliša dobio 80.000 kn za izradu Programa energetske ucinkovitosti u gradskom prometu

Četvrtak, 30. Srpnja 2015. - 7:31

Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost odobrio je Gradu Labinu 80.000 kuna za izradu Programa energetske ucinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina, a temeljem prijave na Javni poziv za neposredno financiranje izrade programa i planova energetske ucinkovitosti jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave koju su pripremili Grad Labin i gradsko poduzece Labin 2000 koje je zaduženo i za operativnu provedbu izrade programa. Izradu Programa energetske ucinkovitosti u gradskom prometu na podrucju Grada Labina potvrdilo je Gradsko vijece na 18. sjednici održanoj 20. svibnja 2015. godine.

U programu ce se analizirati postojece stanje u gradskom prometu, provoditi ce se istraživanja na terenu, definirati ce se mjere unapredenja prometa u mirovanju (prema Zakljucku tematske sjednice „Problematika prometa i parkiranja u gradu Labinu“, održane 10. veljace 2015. godine), uvodenje sustava lokalnog prijevoza, uvodenje biciklistickih staza i potencijal bike sharing sustava, mjere unapredenja pješackog prometa i ostali aspekti prometa. Izrada programa pocinje sredinom kolovoza brojanjem prometa u Rapcu i Labinu, a prvi rezultati ce biti krajem 2015. godine kada ce biti prezentirane mjere unapredenja prometa u mirovanju (problematika parkinga). Izrada kompletnog programa traje oko godine dana.