Pretraživanje

Danas 26. redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Labina

Ponedjeljak, 20. Veljače 2012. - 12:06

Danas ce se u Velikoj vijecnici Grada Labina s pocetkom u 17,00 sati održati 26. redovna sjednica Gradskog vijeca na kojoj ce se raspravljati o prijedlogu Odluke o izboru clanova vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina. Posljednji izbori za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina bili su održani 18. svibnja 2008. godine, a s obzirom da, temeljem Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, mandat clanova vijeca traje cetiri godine, nužno je, da prije nego što Gradsko vijece donese odluku o raspisivanju slijedecih redovnih izbora za clanove vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Labina, donese predloženu Odluku.

Na dnevnom redu slijedi prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Labinu. Ovom Odlukom predlaže se da se prijevoz putnika cestovnim vlakom na podrucju Grada Labina obavlja putem javnog natjecaja na temelju ugovora o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom. Dosadašnjom Odlukom bilo je propisano da se prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja putem ugovora o koncesiji. Medutim, kako se prijevoz putnika cestovnim vlakom ne smatra komunalnom djelatnošcu, na obavljanje navedene djelatnosti ne primjenjuje se Zakon o komunalnom gospodarstvu, vec Zakon o koncesijama. Stoga se ovom Odlukom provodi uskladivanje sa važecim propisima koji reguliraju obavljanje navedene djelatnosti.

Vijecnici ce raspravljati i o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o zonama za odredivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu kojim se predlaže se da se naselje Vinež izostavi iz zone III, te time svrsta u zonu V sa pocetnim iznosom mjesecne zakupnine od 20,00 kn po m2. Razlog tome je analiza korištenja poslovnih prostora prilikom koje je utvrdeno da su poslovni prostori koji se nalaze u naselju Vinež pretežno prazni ili zbog visine pocetnog iznosa mjesecne zakupnine (30,00 kn po m2) cesto mijenjaju zakupnika. Isto tako, poslovni prostori u naselju Vinež na mnogo su neatraktivnijem položaju u odnosu na poslovne prostore koji se prema sada važecoj Odluci nalaze u istoj zoni.

Gradskom vijecu podnosi se na razmatranje i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prikljucenju gradevina  i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine. Gradsko vijece je na svojoj posljednjoj sjednici donijelo Odluku o prikljucenju gradevina  i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine (Službene novine Grada Labina broj 16/2011.) koja se primjenjuje od 01. sijecnja 2012. godine. medutim, tijekom pripreme rješenja o placanju  naknade za prikljucenje utvrdeno je da je u Odluci u clanku 26. stavku 3. greškom ostao tekst koji govori da se naknada placa u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o placanju naknade za prikljucenju, a ne u roku od 8 dana od dana pravomocnosti tog rješenja kako ispravno stoji u clanku 27. stavku 2. Buduci da ne postoji mogucnost da se to riješi kao ispravak Odluke, predlaže se Gradskom vijecu da prihvati i donese predloženu Odluku o izmjeni Odluke o prikljucenju gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine.

Pred vijecnicima je i donošenje prijedloga Odluke o prodaji ostalog turistickog zemljišta neposrednom pogodbom trgovackom društvu ISTRA – FORTUNA d.o.o. Gradu Labinu je zahtjev za kupnju zemljišta, koje predstavlja zemljište koje služi za redovitu uporabu gradevine - hotela Fortuna u Rapcu, podnijelo trgovacko društvo ISTRA – FORTUNA d.o.o. - vlasnik hotela. Tržišna cijena zemljišta utvrdena je temeljem Elaborata koji je izradio stalni sudski vještak, a iznosi 105 € po m2 odnosno 796,00 kn po m2 prema srednjem deviznom tecaju Hrvatske narodne banke. Stoga predlaže se Gradskom vijece Grada Labina donošenje odluke o prodaji zemljišta koje ima status ostalog turistickog zemljišta neposrednom pogodbom vlasniku hotela Fortuna u Rapcu - trgovackom društvu ISTRA – FORTUNA d.o.o.  

Cjeloviti materijali za 26. redovnu sjednicu možete pogledati ovdje.


Prilozi