Pretraživanje

Nerazvrstane ceste

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Nerazvrstane ceste

Na području grada Labina imamo sveukupno oko 127 kilometara nerazvrstanih cesta, od toga oko 90 kilometara asfaltirane i 37 kilometara neasfaltirane površine. Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem nakon završetka procesa javnog natječaja na rok od 4 godine.

Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje asfaltne površine kolnika, nogostupa, parkirališta, sanaciju udarnih rupa, ulegnuća, uklanjanje arhitektonskih barijera, održavanje makadamskih površina i druge radove. Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica u zimskim uvjetima (zimska služba) na području Grada Labina izvršava se u skladu s operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za tekuću i slijedeću godinu.

Pod zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno, zato je prema operativnom planu održavanja utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta.

Radovi na košnji trave i uklanjanju granja uz nerazvrstane ceste vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem nakon završetka procesa javnog natječaja na rok od 4 godine.

Nerazvrstane ceste izgrađene do dana stupanja na snagu Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11.) koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentiraju se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, a koji pribavlja i nadležnom tijelu za katastar dostavlja jedinica lokalne samouprave i rješenja nadležnog zemljišnoknjižnog suda o provedbi prijavnog lista. Nerazvrstane ceste upisat će se u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi, kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave uz upis pravne osobe koja upravlja javnom cestom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi.

Evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Labina provodi se temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), a sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Labina za pojedinu proračunsku godinu

>> NERAZVRSTANE CESTE - SLUŽBENA KARTA <<

Prilozi


;