Broj 4 - od 30. ožujka 2017. godine

SADRŽAJ
                                                                                                                      
AKTI VIJEĆA

13. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti na području Grada Labina za razdoblje 2017. – 2019. godine                                          

AKTI GRADONAČELNIKA

 
12. Odluka o donošenju Plana lokacije za postavu privremenih objekata i naprava                                                                                                                      
13. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (prve izmjene i dopune)                                                                                                  
14. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

Prilozi