Pretraživanje

Javni poziv za prijam kandidata u prometnu jedinicu mladeži grada Labina za 2022.

Srijeda, 06. Srpnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina, KLASA: 024-02/22-02/164, URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 13. lipnja 2022. godine, a prema Planu rada Prometne jedinice mladeži Grada Labina za 2022. godinu, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina dana 6. srpnja 2022. godine objavljuje javni poziv za prijam kandidata u prometnu jedinicu mladeži grada Labina za 2022.


UVJETI PRIJEMA:

Opći uvjeti koje moraju ispuniti zaintresirani kandidati za rad u Prometnoj jedinici mladeži:

Hrvatski državljani
Učenici srednje škole koji su navršili 16 godina ili studenti
Zdravstvena sposobnost
Primjerenost u učenju, ponašanju i radu


Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati:

Učenici / studenti koji su stipendisti Grada Labina

koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet),
koji su stalno nastanjeni u Gradu Labinu,
koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave Javnog poziva putem pošte na adresu Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin s naznakom “NE OTVARATI – javni poziv za prijam u Prometnu jedinicu mladeži Grada Labina” ili e-mailom na komunalni.odjel@labin.hr

Svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete javnog poziva dužni su proći program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži Grada Labina sukladno Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08). Po završetku Programa osposobljavanja Policijska uprava Istarska, Postaja prometne policije Labin provest će testiranje, a za pripadnike Prometne jedinice odabrat će se 4 kandidata.Za kandidata koji se ne odazove ili neredovito polazi program osposobljavanja smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Prometna jedinica mladeži biti će angažirana u periodu od 20. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine.

Cjelokupni tekst Poziva preuzmite u prilogu.Foto: ilustracija(slobodnadalmacija.hr)

Prilozi