Pretraživanje

ARHIVA 2017.-2021.

Stalna radna tijela osnovana Statutom Grada Labina su:

Mandatna komisija
Komisija za izbor i imenovanja
Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Stalna radna tijela osnovana Odlukom o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina su:

Komisija za dodjelu priznanja
Komisija za predstavke i prijedloge
Komisija za nacionalne manjine
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
Odbor za kulturu
Odbor za sport
Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja
Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje
Odbor za gospodarstvo
Odbor za financije
Odbor za zaštitu okoliša
Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove
Odbor za mjesnu samoupravu


;