Pretraživanje

Akti iz 2022. godine

Službene novine Grada Labina broj 9 - od 7. lipnja 2022.

38. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
39. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk. god. 2022/2023.
40. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
41. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Paritetne komisije Grada Labina i Općine Manzano


Službene novine Grada Labina, broj 8. - od 13. svibnja 2022.

29. Odluka o odabiru ponude-SPI sustav
30. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
31. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“
32. Zaključak o kratkoročnoj pozajmici društvu Labin 2000 d.o.o. Labin.
33. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin
34. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na prijedlog Plana upisa djece za pedagošku 2022./2023.godinu
35. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu
36. Očitovanje na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
37. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Službene novine Grada Labina broj 7 - od 22. travnja 2022


22. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Radovi na uređenju spomen prostora rudaru za Grupu 1.: Građevinski radovi
23. Odluka o odabiru ponude u predmetu nabave Radovi na uređenju spomen prostorarudaru za Grupu 2.: Dekorativna rasvjeta
24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
25. Odluka o imenovanju stručnih voditelja organizacije 5. Znanstvenog skupa Matije Vlačića Ilirika
26. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2022. godinu
27. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
28. Odluka o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2022. godini

Službene novine Grada Labina broj 5 - od 31. ožujka 2022.


21. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina za 2021. godinu

Službene novine broj 4 - od 18. ožujka 2022. godine

15. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti deratizacija dezinsekcija i dezinfekcija na području Grada Labina za 2022. godinu
16. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
17. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
18. Odluka o odabiru ponude
19. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana
20. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
21. Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija

Službene novine Grada Labina broj 3 - od 11. veljače 2022. 


12.Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
13. Pravilnik o izmjeni PRAVILNIKA o jednostavnoj nabavi
14. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza na mamografski pregled

Službene novine Grada Labina broj 2- od 2. veljače 2022.


4. Izmjena i dopuna Plana nabava roba, radova i usluga za 2021. godinu (druge izmjene i dopune)
5.Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini
6.Zaključak
7.Plan prijma u službu za 2022. godinu
8.Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
9. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
10. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin
11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 1- od 7. siječnja 2022.

1. Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Labina za razdoblje 2021.-2025. godine
2. Zaključak
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu projekta RECOLOR


;