Pretraživanje

Akti iz 2021. godine

Službene novine Grada Labina broj 12 - od 29. rujna 2021.

59. Odluka o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni produženoga boravka te broju odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u školama čiji je osnivač Grad Labin u školskoj godini 2021./2022
60. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za stipendije Grada Labina za šk./ak. godinu 2021./2022. 
61. Odluka o bodovanju posebnih socijalnih kriterija u Natječaju za stipendije Grada Labina u školskoj/studijskoj godini 2021./2022. 


Službene novine Grada Labina broj 11 - od 23. rujna 2021.


55. Odluka o visini i broju stipendija u školskoj / studijskoj godini 2021./2022.
56. Odluka o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2021./2022.
57. Odluka o bodovanju pristiglih zahtjeva na Natječaj za stipendije Grada Labin u školskoj/studijskoj godini 2021./2022.
58. Odluka o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 10 - od 20. rujna 2021.


54. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin

Službene novine Grada Labina broj 9 - od 14. rujna 2021
.

49. Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Labina i njihovih zamjenika
50. Odluka o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021
51. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini
52. Odluka o imenovanju članova Skupštine Trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. Labin
53. ZAKLJUČAK o donošenju revizije Plana djelovanja civilne zaštite Grada Labina 

Službene novine Grada Labina broj 8 - od 10. kolovoza 2021.


46. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (prve izmjene i dopune)
47. Odluka o raskidu ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije
48. Odluka o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2021./2022. civilne zaštite Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 7 -od 30. lipnja 2021.


40. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju povjerenstva za procjenu nekretnina u vlasništvu Grada Labina
41. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2021. godinu
42. Odluka o osnivanju imenovanju načelnik, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Labina
43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
44. Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika
45. Odluka o imenovanju v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin


Službene novine Grada Labina broj 6 - od 9. lipnja 2021.
34. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk. god. 2021/2022
35. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o oslobađanju plaćanja participacije roditelja/skrbnika učenika u glazbenom i plesnom obrazovanju za mjesec lipanj 2021. godine
36. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na prijedlog Plana upisa djece za pedagošku 2021./2022.g
37. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin
38. Zaključak o izmjeni Zaključka
39. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2021. godinu

Službene novine Grada Labina broj 5 - od 5. svibnja 2021. 


30. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin
31. Odluka o kratkoročnom revolving kreditu kod poslovne banke
32. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Cjenika naplate parkiranja na području Grada Labina
33. Odluka o donošenju Plana lokacija za postavu privremenih objekata i naprava

Službene novine Grada Labina broj 4 - od 15. travnja 2021.


28. Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin
29. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2021. godine

Službene novine Grada Labina broj 3 - od 31. ožujka 2021.


18. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2021. godinu
19. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
20. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnove škole „Matije Vlačića“ Labin
21. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Centra Liče Faraguna Labin
22. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2021. godinu
23. Odluka o odabiru ponude
24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje grada Labina za 2020. godinu
25. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i neprofitnih organizacija za 2021. godinu – Razvoj civilnog društva
26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2021. godinu
27. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu

Službene novine Grada Labina broj 2 - od 24. ožujka 2021.


12. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti -dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija-na području Grada Labina za 2021.godinu
13. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Labina
14. Odluka o imenovanju Koordinatorice za izradu prijave za stjecanje certifikata „Grad za mlade“
15. Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata „Grad za mlade“
16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
17. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

Službene novine Grada Labina broj 1 - od 2. veljače 2021.


1. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (prve izmjene i dopune)
2. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godinu
3. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini
4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Labina
5. Odluka o odabiru ponude
6. Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
7. Plan prijma u službu za 2021. godinu
8. Zaključak (o pravima na naknadu za električnu energiju, voznu kartu, bon za prehranu, mjesečnu novčanu pomoć)
9. Zaključak (o pravu na naknada za novorođenčad)
10. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za odabir najuređenijeg izloga i interijera


;