Pretraživanje

Akti iz 2020. godine

Službene novine Grada Labina broj 20 - od 31. prosinca 2020.

79. Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
80. Odluka o imenovanju v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe LabinSlužbene novine Grada Labina broj 19 - od 22. prosinca 2020.


77. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2021. godinu
78. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Službene novine Grada Labina broj 18 - od 18. prosinca 2020.


75. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Labina
76. Odluka o imenovanju koordinatorice za zaštitu od bolesti COVID-19 u Gradu Labinu

Službene novine Grada Labina broj 17 - od 30. studenog 2020.


64. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o kriterijima za oslobađanje od plaćanja participacije roditelja/skrbnika
65. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
66. Odluka o izmjeni Odluke o davanju stanova u najam
67. Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
68. Odluka o organizaciji rada gradske uprave Grada Labina zbog pogoršanja situacije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 koji uzrokuje bolest COVID 19
69. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" Labin za donošenje Odluke o cijeni crtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19
70. Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2020. – 2021. godine za područje Grada Labina
71. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu
72. Odluka o dodjeli jedne stipendije više učeniku iz socijalno ugrožene obitelji u školskoj / studijskoj godini 2020./2021.
73. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom božićno novogodišnjih blagdana
74. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje

Službene novine Grada Labina broj 16 - od 2. listopada 2020.


58. Odluka o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2020./2021
59. Odluka o odabiru ponude (za izgradnu prometnica sa pripadajućom infrastrukturom u zoni višestambene izgradnje zgrada G1, G2 i G3 u naselju Kature)
60. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za proširenje djelatnostiUmjetničke škole Matka Brajše Rašana
61. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih lista stipendista Grada Labina
62. Odluka o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021
63. Odluka o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2020./2021

Službene novine Grada Labina broj 15 - od 11. kolovoza 2020.


56. Odluka o odabiru ponude
57. Izmjena Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Službene novine Grada Labina broj 14 - od 16. srpnja 2020.


51. Odluka o određivanju iznosa naknade za rad izbornih povjerenstva i biračkih odbora
52. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina
53. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta BEGIN
54. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
55. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula

Službene novine Grada Labina broj 13 - od 19. lipnja 2020.

49. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu
50. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Službene novine Grada Labina broj 11 - od 3. lipnja 2020.


43. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2020.
44. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2020.godinu
45. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte Klubova studenata Istre iz Proračuna Grada Labina za 2020. godinu
46. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i neprofitnih organizacija za 2020. godinu-Razvoj civilnog društva
47. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin za donošenje Odluke o cijeni crtića za razdoblje 13.03.-30.06.2020.g
48. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin


Službene novine Grada Labina broj 10 - od 28. svibnja 2020.


37. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
38. Odluka o raspisvanju i objavi javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Labina
39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Cjenika naplate parkiranja na području Grada Labina,
Broj: 05-20/2020, od 13. svibnja 2020. godine
40. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na prijedlog Plana upisa djece za pedagošku 2020./2021.g.
41. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje GRADA LABINA za 2019. godinu
42. ANEKS BROJ 7. KOLEKTIVNOG UGOVORA za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 8 - od 08. svibnja 2020.

34. Odluka o osnivanju stručne komisije za ocjenu estetskog izgleda cestovnog turističkog vlaka
35. Odluka o najnižem iznosu godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu.
36. Odluka o odabiru ponude.

Službene novine Grada Labina broj 7 - od 27. travnja 2020. 


Odluka o kratkoročnom revolving kreditu kod poslovne banke.

Službene novine Grada Labina broj 6 - od 20. travnja 2020.


Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture

Službene novine Grada Labina broj 5 - od 10. travnja 2020.


31. Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 4 - od 1. travnja 2020.


26. Odluka o cijeni usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu
27. Odluka o najnižem iznosu godišnje naknade za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu.
28. Odluka o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja.
29. Odluka o mjerama rasterećenja obveza građana tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
30. Zaključak.

Službene novine Grada Labina broj 3 - od 03. ožujka 2020.


21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Labina
22. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - na području Grada Labina za 2020. godinu
23. Odluka o imenovanju Lokalnog Tima za praćenje Coronavirusa 2019-nCoV
24. Zaključak o pravu na novčanu potporu za nabavu opreme za novorođenčad
25. Zaključak

Službene novine Grada Labina broj 2 - od 21. veljače 2020.


16. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Labina
17. Pravilnik o dopuni Pravilnika o korištenju sustava video nadzora
18. Odluka o odabiru ponude za rodove na izgradnji parkirališta na spoju Jadranske i Plominske ulice u Rapcu sa odvodnjom oborinskih voda
19. Odluka o odabiru ponude za radove na izgradnji prometnice sa pripadajućom infrastrukturom u Poslovnoj zoni Vinež
20. Odluka o odabiru ponude za radove na produženju ulice Slobode u Labinu (nerazvrstana cesta NC 24)

Službene novine Grada Labina broj 1 - od 3. veljače 2020.


1. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
4. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (druge izmjene i dopune)
5. Odluka o prijenosu glavnog projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, Prilaz Kršin 2
6. Godišnji Plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
7. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini
8. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
9. Plan prijma u službu za 2020. godinu


;