Pretraživanje

Akti iz 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

Službene novine Grada Labina broj 15 - od 23. prosinca 2019.

54. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu
55. Odluka o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke
56. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2020. godinu
57. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu
58. Odluka o osnivanju i imenovanju Počasnog odbora obilježavanja 500-te obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika
59. Odluka o osnivanju i imenovanju Programskog odbora obilježavanja 500-te obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika
60. Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju i kontrolu stanova iposlovnih prostora
61. Odluka o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020.
62. Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin na Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“  

Službene novine Grada Labina broj 14 - od 02. prosinca 2019.


47. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
48. Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2019. – 2020. godine za područje Grada Labina
49. Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe službenih automobila Grada Labina
50. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih lista stipendista Grada Labina za školsku / studijsku godinu 2019./2020.
51. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2019. godinu
52. Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom božićno novogodišnjih blagdana
53. Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za odabir ponuditelja u sklopu poziva lokalnim ponuditeljima na prijavu originalnih ideja trajnoga turističkog proizvoda za Grad Labin – neobvezujući poziv za prikupljanje ponuda


Službene novine Grada Labina broj 12 - od 28. listopada 2019.


41. Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave
42. Odluka o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020.
43. Odluka o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020.
44. Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
45. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
46. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin  


Službene novine Grada Labina broj 11 - od 18. rujna 2019. godine


38. Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Labina- Plan djelovanja civilne zaštite Grada Labina
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta RECOLOR
40. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta BEGIN.

Službene novine Grada Labina broj 9 - od 26. kolovoza 2019.

38. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (prve izmjene i dopune)
39. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu
40. Odluka o pravu na pomoć za nabavu školskog pribora za školsku godinu 2019./2020.
41. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta RECOLOR
42. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin
43. Odluka o imenovanju voditelja Projekta „Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine“
44. Zaključak o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin

Službene novine Grada Labina broj 7 - od 13. lipnja 2019.


34. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina                 
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje                                                                      
36. Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin                                                                             
37. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik naplate parkiranja na području Grada Labina, Broj: 04-43/2019, od 29. svibnja 2019. godine                       
Prilozi

Službene novine Grada Labina broj 6 - od 13. svibnja 2019.


27. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Pjerina Verbanac”
28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin na prijedlog Plana upisa djece za pedagošku 2019/2020. godinu
29. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Grada Labinaza 2019. godinu
30. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk. god. 2019/2020.
31. Odluka o odabiru ponude za radove na Statičkoj sanaciji rudarskog tornja – šohta u okviru rudarskog kompleksa na Pijacalu u Labinu
32. Odluka o odabiru ponude za radove na Izgradnji parkirališta i potpornog zida u Rapcu
33. Rješenje o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Grada Labina

Službene novine Grada Labina broj 4 - od 29. ožujka 2019.


19. Odluka o odabiru ponude za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin
20. Odluka o imenovanju povjerenice za etiku
21. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva
22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina
25. Zaključak o djelomičnom poništenju Javnog poziva za korištenje javne površine za postavljanje reklamnog uređaja (display), ZA LOKACIJU BROJ 62
26. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina za 2018. godinu

Službene novine Grada Labina broj 2- od 8. ožujka 2019.


4. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2019. godinu
5. Plan prijma u službu za 2019. godinu
6. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini
7. Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
8. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (treće izmjene i dopune)
9. Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
10. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju postojeće i imenovanju nove predstavnice radnika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
12. Odluka o davanju na povremeno korištenje prostora u vlasništvu Grada Labina političkim strankama
13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
14. Odluka o poništenju
15. Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
16. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina
17. Odluka o razrješenju i imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Vlačića Labin
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju novih članova Školskog odbora Umjetničke škole Matka Brajše Rašana 
Službene novine Grada Labina broj 1 - od 1. veljače 2019


1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta BEGIN
3. Odluka o osnivanju i imenovanju Radnog tima za kreiranje Akcijskog plana implementacije Lokalnog programa za mlade Grada Labina za 2019. godinu


;