Pretraživanje

Akti iz 2018. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

Službene novine Grada Labina broj 1 - od 8. veljače 2018.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini
Plan prijma u službu za 2018. godinu
Rješenje o imenovanju voditelja (menadžera) kvalitete Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetništva Grada Labina u 2018. godini
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerenice za etiku
Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstsva
Odluka o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Labina


;