Pretraživanje

Akti iz 2018. godine

AKTI GRADONAČELNIKASlužbene novine Grada Labina broj 4 - od 26. travnja 2018.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Labina
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Skupštine Trgovačkog društva LABIN 2000 d.o.o. Labin
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Službene novine broj 3 - od 4. travnja 2018.

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2018. godinu
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekta Klubova Studenata Istre za 2018. godinu
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2018. godinu
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Službene novine Grada Labina broj 2 - od 5. ožujka 2018.

Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta ATRIUM PLUS
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za pripremu i provedbu Projekta – Zelene navike za održivu Labinštinu
Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Labinu za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinuSlužbene novine Grada Labina broj 1 - od 8. veljače 2018.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini
Plan prijma u službu za 2018. godinu
Rješenje o imenovanju voditelja (menadžera) kvalitete Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetništva Grada Labina u 2018. godini
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerenice za etiku
Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstsva
Odluka o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Labina


;