Pretraživanje

Akti iz 2018. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

Službene novine Grada Labina broj 17 - od 20. prosinca 2018

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu
Odluka o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke 

Službene novine Grada Labina broj 16 - od 18. prosinca 2018 


Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom božićno novogodišnjih blagdana


Službene novine Grada Labina broj 15 - od 26. studenog 2018.


Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2018. – 2019. godine za područje Grada Labina
Pravilnik o korištenju GPS sustava
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih lista stipendista Grada Labina 


Službene novine Grada Labina broj 13 - od 31. listopada 2018.

Dopuna Cjenika najma Sportskog centra „FRANKO MILETA“
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Odluka o odabiru ponude
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju prijedloga cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada oznake KLASA: 030-03/18-01/01, URBROJ: 2144/01-53-39-01/04-1814 od 19. 10. 2018. godine


Službene novine Grada Labina broj 12 - od 19. listopada 2018.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina
Odluka o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2018./2019.
Odluka o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2018./2019.
Odluka o odabiru ponude za radove na Izgradnji prometnica unutar naselja Breg Ivanovci sa javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom
Odluka o imenovanju predstavnika Grada Labina u Projektni tim za pripremu EU projekta odvodnje Labin-Rabac-Raša


Službene novine Grada Labina broj 11 - od 27. rujna 2018.


Izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora


Službene novine Grada Labina broj 9 - od 12. rujna 2018.


Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (druge izmjene i dopune)
 Pravilnik o politici zaštite, nadzora nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka Grada Labina
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za pripremu i provedbu Projekta – MINE TOUR – Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin


Službene novine Grada Labina broj 8 - od 1. kolovoza 2018.


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku nabave, otkupa i dokupa obveznih osnovnoškolskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019.
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Službene novine Grada Labina broj 7 - od 29. lipnja 2018.


Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu (prve izmjene i dopune)
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog poziva za davanje javnih površina na korištenje
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za otkup školskih udžbenika
Odluka o postupku nabave, otkupa i dokupa obveznih osnovnoškolskih udžbenika za školsku godinu 2018/2019.
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta BEGIN
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Službene novine Grada Labina broj 6 - od 12. lipnja 2018.


Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za pripremu, provedbu i praćenje rezultata Projekta - Unaprjeđenje usluga Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Odluka o odabiru ponude za radove na Energetskoj obnovi zgrade Područne škole Kature
Izmjena Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2018. godinu

Službene novine Grada Labina broj 5 - od 24. svibnja 2018.


Druge izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2018. godinu
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2018. godinu
Zaključak o davanju suglanosti na Odluku o usvajanju prijedloga cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada oznake Klasa: 030-01/18-02/01, Urbroj: 2144/01-53-59-01/4-18 od 16. travnja 2018. godine
Zaključak o davanju suglanosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za šk.god. 2018/2019.
Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za provedbu upisa djece u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin
Odluka o osnivanju i imenovanju članova fokus grupe koja će sudjelovati u izradi Studije prihvatnih kapaciteta Grada LabinaSlužbene novine Grada Labina broj 4 - od 26. travnja 2018.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Labina
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Skupštine Trgovačkog društva LABIN 2000 d.o.o. Labin
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Službene novine broj 3 - od 4. travnja 2018.

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2018. godinu
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekta Klubova Studenata Istre za 2018. godinu
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja kulture za 2018. godinu
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Službene novine Grada Labina broj 2 - od 5. ožujka 2018.

Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za provedbu Projekta ATRIUM PLUS
Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog projektnog tima za pripremu i provedbu Projekta – Zelene navike za održivu Labinštinu
Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata u Gradu Labinu
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Labinu za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinuSlužbene novine Grada Labina broj 1 - od 8. veljače 2018.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini
Plan prijma u službu za 2018. godinu
Rješenje o imenovanju voditelja (menadžera) kvalitete Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetništva Grada Labina u 2018. godini
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju povjerenice za etiku
Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstsva
Odluka o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Labina


;