Pretraživanje

Akti iz 2017. godine

Gradonačelnik Grada Labina redovno svakog ponedjeljka saziva sjednice Kolegija Gradonačelnika na kojima pored zamjenika Gradonačelnika prisustvuju i pročelnici Upravnih tijela gradske uprave. Na kolegij Gradonačelnika se upućuju prijedlozi upravnih odjela Grada Labina na razmatranje, a akti koje je donio Gradonačelnik objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Labina. Javnosti se nadalje predstavljaju na konferencijama za medije te priopćenjima o aktivnostima Gradonačelnika.

AKTI GRADONAČELNIKA

Službene novine broj 1 - od 3. veljače 2017. godine
Plan prijma u službu za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu nerazvstanih cesta na području Grada Labina
Zaključak o izmjeni Zaključka Gradonačelnika
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Labina

Službene novine broj 2 - od 16. veljače 2017. godine
Druge izmjene i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Matije Vlačića Labin
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Centra „Liče Faraguna“ Labin
Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
Plan prijma u službu za 2017. godinu

Službene novine broj 3 - od 2. ožujka 2017. godine
Dopuna Cjenika najma sportske dvorane i otvorenog igrališta

Službene novine broj 4 - od 30. ožujka 2017. godine
Odluka o donošenju Plana lokacije za postavu privremenih objekata i naprava
Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (prve izmjene i dopune)
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

Službene novine broj 5 - od 31. ožujka 2017. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2017. godinu

Službene novine broj 6 - od 8. svibnja 2017. godine

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Labinu
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Labinu za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (druge izmjene i dopune)
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Labina
Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Labina
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva za 2017. godinu
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetništva Grada Labina u 2017. godini
Zaključak o davanju suglasnosti za otvaranje knjižničnog stacionara u Općini Raša
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2017/2018.- Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2017/2018.
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje

Službene novine broj 7 - od 19. svibnja 2017. godine

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti na području Grada Labina za 2017. godinu - Godišnji plan energetske učinkovitosti na području Grada Labina za 2017. godinu
Zaključak o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na Plan upisa djece u novu pedagošku 2017/2018. godinu
Odluka o potvrđivanju Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva LABIN – RABAC

Službene novine broj 8 - od 21. lipnja 2017. godine
Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (treće izmjene i dopune)
Odluka o donošenju Standarda plaža pod plavom zastavom
Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog izbornog povjerenstva, članova biračkih odbora, informatičara, vanjske suradnice za nadzor financiranja izborne promidžbe i pomoćnog osoblja
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Labina
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu

Službene novine broj 9 - od 12. srpnja 2017. godine
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Plana lokacija
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodne usluge za javnu vodoopskrbu broj 5-99/2017. od 1. lipnja 2017. godine
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Labina

Službene novine broj 10 - od 26. srpnja 2017. godine
Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (četvrte izmjene i dopune)
Odluka o nabavi obveznih osnovnoškolskih udžbenika za školsku godinu 2017./2018. za učenike s područja Grada Labina
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje

Službene novine broj 11 - od 16. kolovoza 2017. godine
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog tima za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Labina
Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Labin
Odluka o razrješenju člana Skupštine Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin
Odluka o imenovanju člana Skupštine Trgovačkog društva Vodovod Labin d.o.o. Labin
Zaključak o natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Službene novine Grada Labina - broj 12 od 28. rujna 2017.
Odluka o bodovanju deficitarnih zanimanja u školskoj/studijskoj godini 2017./2018.
Odluka o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2017./2018.
Odluka o izlaganju prodaje građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež II. faza.
Dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (peta dopuna)
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin
Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Službene novine Grada Labina - broj 13 od 17. listopada 2017.
Odluka o razrješenju člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin
Odluka o imenovanju člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Područna škola Kature u Labinu

Službene novine Grada Labina - broj 14 od 9. studenog 2017.
Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2017. – 2018. godine za područje Grada Labina
Odluka o imenovanju članova Skupštine Trgovačkog društva LABIN 2000 d.o.o. Labin
Odluka o imenovanju članova Skupštine Trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. Labin
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu Projekta energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga bodovnih lista stipendista Grada Labina
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana

Službene novine Grada Labina - broj 15 od 22. studenog 2017.
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova košnja trave i uklanjanja granja uz nerazvrstane ceste

Službene novine Grada Labina - broj 16 od 7. prosinca 2017.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Labina za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (šesta izmjena i dopuna)
Odluka o izmjeni Odluke o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2017/2018.
Odluka o dodjeli jednokratne pomoći povodom božićno novogodišnjih blagdana
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu – dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Gloria Labin
Odluka o početku postupka jednostavne nabave – radovi na asfaltiranju djela u poslovnoj zoni Vinež – druga faza
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji se dodjeljuju udrugama na korištenje

Službene novine Grada Labina broj 17 - od 22. prosinca 2017.
Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (sedma izmjena i dopuna)
Cjenik najma Sportskog centra „FRANKO MILETA“
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Labin
Rješenje o imenovanju Povjerenika civilne zaštite Grada Labina
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2017. godinu


;