Pretraživanje

9. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS-HNS-HSU) je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje vezano za Dom kulture Vinež pita u kakvom je stanju Dom i koliko se često koristi, te da li možda Grad planira provesti sanaciju i uređenje zgrade i da li postoji neki projekt ili je u planu omogućiti više namjensko korištenje.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavila vijećničko pitanje i kaže da je u ponedjeljak 12.2. bila u Poreču u posjetu Centra za Građanske Inicijative. U sklopu centra će uskoro biti održana edukacija za učitelje i učiteljice osnovnih škola koji će naknadno moći predavati i održavati radionice unutar programa Građanskog odgoja.  Mada su prijave već bile prošle, CGI Poreč je bio spreman pronaći još dva mjesta za učitelje iz Labina. Shvatila je da se radi o jedinstvenoj prilici, jer u tom slučaju bi Labin - ako šalje dvoje ljudi na navedenu edukaciju - mogao uvesti Građanski odgoj u barem jednu osnovnu školu već od početka pedagoške godine 2018./2019., te je zato drugi dan odmah kontaktirala predsjednicu Vijeća Eni Modrušan koja je do nedavno držala konce u rukama u Gradu Labinu što se takvih stvari tiče. Gospođa Modrušan je brzo proslijedila informaciju Gradu, gdje je zamjenica gradonačelnika - prema riječima gospođe Modrušan - preuzela obavezu uputiti zamolbu radnoj skupini. Kaže da je bila presretna da će se nešto tako vrijedno i korisno kao što je program građanskog odgoja moći pokrenuti u Labinu, ali izgleda, kaže dalje, da se prerano veselila, jer sudeći prema vijestima iz Istarske županije, Labin nije među prvih 10 gradova i općina u Istri koji će uvesti građanski odgoj u osnovne škole. Tu privilegiju će imati Pula, Poreč, Pazin, Umag, Rovinj, Barban, Marčana, Vodnjan, Žminj i Potpičan. Pita zašto Labin nije uspio zgrabiti ovu sjajnu priliku? Ako je odgovor taj, da se  - bez obzira na dobre volje za strane CGI Poreč - nije moglo u tako kratkom roku organizirati stvar, voljela bi znati zašto Grad Labin nije na vrijeme učinilo ono što je potrebno.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje da li će radovi na dogradnji Dječjeg vrtića „Gloria“ biti gotovi sukladno sklopljenom ugovoru u roku od 70 dana od potpisivanja ugovora, odnosno u travnju 2018. godine, te s obzirom na vremenske ne-prilike pita kako napreduju radovi i da li će se ovom dogradnjom osigurati svoj djeci Grada Labina jaslice i vrtić.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović je na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to:

- vezano za izgradnju Doma za starije osobe, te pita da li se Gradonačelnik susreo s nasljednicima zemljišta potrebnog za izgradnju Doma,

-  vezano uz od strane Europske komisije najavljene mogućnosti sufinanciranja samostalne mjere ugradnje dizala u više stambenim zgradama iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od čak 80% troškova ugradnje dizala, kao jednu od mjere prilagodbe stambene infrastrukture za skrb za starije osobe, a budući da Europska unija ubuduće neće financijski sudjelovati u izgradnji domova za umirovljenike i starije osobe ni u jednoj zemlji članici EU. Prosječna cijena ugradnje jednog dizala iznosi 350.000,00 kuna i pita koliko zgrada na području Labina ima tehničke preduvjete za ugradnju lifta.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS-HNS-HSU) je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje vezano uz rekonstrukciju ceste Vinež-Marceljani traži dodatno pojašnjenje s obzirom da je dio financijskih sredstava iz Proračuna za ovu godinu već raspoređen za projekt rekonstrukcije ceste, te pita kako će ići slijedeće faze te u kojem periodu se planira nastavak projekta.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje u svoje ime kao vijećnik i to:
Nekretnine na kojima je izgrađena cesta na relaciji Čekadi-Ripenda Breg (NC.11.01.), temeljem Zakona o cestama RH iz 2011. godine Grad Labin se uknjižio kao vlasnik na Općinskom sudu u Puli, zemljišno-knjižnom odjelu u Labinu. Pita kako je moguće da se Grad upisao kao vlasnik nekretnine na navedenoj lokaciji obzirom da nije otkupio zemljište od vlasnika, odnosno ukoliko Grad posjeduje dokumentaciju kojom može dokazati način stupanja u posjed kada će vlasnicima istu dati na uvid.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja i to:

-       iznosi svoje mišljenje i postavlja dopunsko pitanje na dobiveni odgovor od TD

VODOVOD LABIN d.o.o. Labin  na pitanje o naknadi za razvoj odvodnje, naime, proučivši prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj odvodnje iz 2013. godine navodi se kao cilj uvođenje iste – RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE. Smatra da je katastrofalan sustav odvodnje uništio i još uvijek ubija izvorišta pitke vode Fonte Gaja i Kokoti koji snabdjevaju vodom cijelu Labinštinu. Pita za dostavu izvješća koje se odnosi na Rašu s obzirom da se tamo nalaze naša izvorišta pitke vode Fonte Gaja i Kokoti. Što je učinjeno po pitanju zaštite tih izvorišta pitke vode koji snabdijevaju Labinštinu tj. koliko je sredstava utrošeno po toj namjeni. S obzirom da se u zapisnicima sa sjednica navode saznanja Vodovoda labin o toj problematici onečišćenja izvora pitke vode bakterijama fekalnog porijekla koja datiraju barem od 2007. godine, pita kako je i kojom investicijom riješen taj problem ako će se sada negirati njegovo postojanje

-       s obzirom na aktualni sustav odvodnje koji se tek mora usvojiti pita da li će se i dalje

naplaćivati naknada za razvoj odvodnje ili će se ukinuti s obzirom da bi se novim sustavom trebala riješiti ova kronična problematika pitke vode i sustava odvodnje, te još daje i osvrt na način obračuna naknade vezujući se za jedan stručni članak da se visina naknade određuje po vrsti potrošača (kućanstvo, stambeni ili poslovni prostor), po vrsti prostora i ovisno o tome jesu li korisnici priključeni na javnu odvodnju, neki gradovi naznačuju nižu naknadu za socijalno ugrožene građane, a po našoj odluci iz 2013. godine nije uočila kategorizaciju po niti jednom od nabrojenih elemenata, te smatra da bi možda trebalo poraditi i na tome ukoliko se ista ne namjerava ukinuti

-       pita zašto voda smrdi po domestosu, naime, kada se voda kuha na posudi ostaje prilično vidljiv sivo bijeli trag. Pita da li je to kolor, zrak ili nekakav talog, moli da se malo pojasne ove čudnovate pojave koje su česte unazad godine dana, možda i više. Moli da se pojasni na način da se objasni situacija koju su građani uočili te način na koji VODOVOD LABIN djeluje kako bi riješio postojeće probleme.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavio vijećničko pitanje u ime kluba vijećnika KLGB nositelj Silvano Vlačić i pita za način rada mjesnih odbora na području Grada Labina, da li Gradska uprava redovno zaprima zapisnike sa sastanaka/sjednica vijeća mjesnih odbora, da li je Gradonačelnik upoznat s radom i djelovanjem mjesnih odbora, njihovim temama i raspravama, zahtjeva da se uvede obveza dostave zapisnika sa sastanaka mjesnih odbora u elektroničkom obliku i objavljivanje istih na web stranicama Grada Labina, sve u svrhu poboljšanja komunikacije sa građanima.

Prilozi


;