Pretraživanje

7. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2017. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavio vijećničko pitanje planira li Grad Labin nastaviti razvijati modele uključivanja građana u procese donošenja odluka, kreiranja proračuna i praćenja rada tijela javne vlasti, kao npr.:

-        sudjelovanje građana u planiranju i korištenju proračunskih sredstava na području

Grada Labina kao jedan od važnijih načina uključivanja građana u rad javne uprave kroz edukativnu proračunsku igru: građani se upoznaju sa proračunom i daju prijedloge, male komunalne projekte (prometna signalizacija, uređenje zelenih površina, uređenje kolnika, nogostupa, izgradnja dječjih igrališta i sl.) koje nakon javnog poziva predlažu građani osobno, putem obrasca, on line i sl., izvedivost ocjenjuju gradske službe dok liste prioriteta projekata po godinama određuju mjesni odbori

-       za svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom

javnosti objaviti razloge donošenja ili izmjena i ciljeve koji se savjetovanjem žele postići, o svakom provedenom savjetovanju objaviti izvješće o prihvaćenim i odbijenim prijedlozima , na mrežnim stranicama Grada Labina objaviti plan normativnih aktivnosti tj. popis svih akata koje se planira donijeti i izmijeniti tijekom godine, objaviti plan savjetovanja tj. popis akata prije čijeg će se donošenja ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti

-       u posebnoj rubrici objavljivati pitanja i odgovore građana bez navođenja podataka

sobe koja je pitanja postavila

-       izraditi bazu otvorenih podataka sa terminskim planovima svih gradskih projekata

-       objavljivati aktivnosti rada mjesnih odbora počev od pravila mjesnog odbora,

poslovnik o radu, programa rada, izvješća o radu, financijskog plana i godišnjeg obračuna.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja i to, prvo, u svoje ime kao vijećnik pozivajući se na objavu na portalu Labin.com a vezano za drugi demanti o prodaji Prtloga koji je dala tvrtka Maxi Mare d.o.o., inače potencijalni investitor za zonu Prtlog 1 u kojem odgovoru ističu kako je njihova stranka podatke o nekretninama i cjelokupnom projektu dostavljala jedino i isključivo u svrhu prezentacije projekta delegaciji inozemnih hotelijera koji su bili u službenom posjetu Istri početkom 2017. godine, te pita da li je itko od Grada bio na spomenutoj prezentaciji i kako se objašnjava da se u oglasu navodi da je to područje već građevinsko zemljište.

          Drugo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika KLGB nositelj: Silvano Vlačić i odnosi se na postupak izbora predsjednice Udruge „Mediteranski kiparski simpozij“ (MKS) Renate Kiršić, pita tko su donositelji te odluke i kojim su se kriterijima rukovodili kada su izabrali osobu koja nije iz struke i samim time nema potrebnog stručnog iskustva, a na raspolaganju imamo veliki broj stručnih i akademski obrazovanih osoba. Pita da li postoji obveza raspisivanja natječaja za takve pozicije, te zašto se za tako važne odluke ne piše i javno ne objavljuje izvješće dostupno javnosti o kriterijima odabira, prijavljenim kandidatima i razlozima odabira pojedinog kandidata.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavio vijećničko pitanje za projekt „Pješačko – biciklističke staze Rabac – Duga Luka“ i pita, s obzirom da se ta staza cijelom svojom dužinom nalazi u zaštićenom krajobrazu, da li se taj projekt radi u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Labina tj. da li su izrađeni svi potrebni dokumenti koji moraju prethoditi izradi tog projekta, te citira članak 144. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina iz 2011. godine.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to:

-       Vezano za oglas predstavljen na portalu Labin.com 7.12.2017. o prodaji Prtloga potencijalnog investitora, a koji projekt je na tržište plasirala tvrtka HISTRIA APART d.o.o. iz Pule, potom dva demantija i to jedan od društva Histria Apart d.o.o. Pula koji demantiraju članak navodeći kako je do objave oglasa došlo uslijed nesporazuma, te je oglas i povučen i drugi, od tvrtke Maxi Mare d.o.o. u kojem se opravdavaju da oni nisu ovlastili tvrtku Histria Apart d.o.o. Pula, niti bilo koju drugu agenciju za prodaju nekretnina, o prodaji predmetnih nekretnina i projektne dokumentacije, te pita s obzirom da se Grad nije službeno oglasio na ova opravdanja, da li je Grad Labin poduzeo neku inicijativu prema onome tko je pisao demantije, a povodom koje su na kraju pisana ova opravdanja od strane agencije i potencijalnog investitora.

-       Vezano za Urbanistički plan uređenja sela Šikuli i izjave predstavnice investitora od 3. kolovoza 2016. godine (28. redovna sjednica Gradskog vijeća) da je okosnica projekta revitalizacija starog sela kako je ono izgledalo ranije. S obzirom da se u selu nalazi i jedno guvno (gumno) koje je ujedno i kulturno povijesna baština neovisno što nije registrirana, predstavnica investitora je tom prilikom obećala da će se ta kulturno povijesna baština priznati, pita da li je išta pokrenuto ili će biti pokrenuto povodom registracije guvna kao kulturno povijesne baštine. Ističe da selo Šikuli spada u treću kategoriju zaštićenih povijesnih spomenika i dobara i pod zaštitom je Ministarstva kulture, a kako se najavljuje izgradnja golf terena koji snažno utječu na eko sustav i mijenjaju ga (iznimne količine vode za navodnjavanje golf  terena, velike količine kemikalija da bi trava ostala zelena i bez korova) pita: zbog čega nisu rađene studije utjecaja na okoliš i studija ekonomske isplativosti, tko će financirati izgradnju infrastrukture znajući da od sela Bartići do sela Šikuli ne postoji asfaltirana cesta, nema vodne ni elektro mreže, hoće li to plaćati građani Labina, da li je za ovo tražena i dobivena suglasnost od strane Ministarstva kulture i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja i to:

-       Prijedlog da se za projekt rekonstrukcije ceste Ripenda-Rabac i za projekt pješačko biciklističke staze Rabac-Duga Luka izrade terminski planovi koji će sadržavati popis svih potrebnih elaborata, radnji i aktivnosti koje prethode i predstavljaju preduvjete za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, rokove izrade odnosno izvršenja kao i nositelje izrade elaborata ili izvršenja ostalih radnji i aktivnosti

-       Izražava nezadovoljstvo dobivenim odgovorom na vijećničko pitanje postavljeno elektroničkim putem vezano za utvrđeni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i ponavlja pitanje koliki je broj mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog plana dostavljen u roku, odnosno izvan roka, te također izražava nezadovoljstvo u vezi odgovora na drugo postavljeno pitanje – o razlozima zbog kojih se nije postupilo po članku 102. Zakona o prostornom uređenju koji propisuje da odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, te se u ovom slučaju radi o nepostupanju po izričitoj zakonskoj odredbi iz članka 102.stavka 2. Zakona o prostornom uređenju prema kojoj je izvješće o javnoj raspravi trebalo biti izrađeno najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi. Obveza izrade izvješća o javnoj raspravi u roku od najviše 30 dana od završetka javne rasprave proizlazi iz odredbe članka 11. stavka 1. alineje 5. Odluke o izradi UPU naselja Rabac koju je Gradsko vijeće Grada Labina donijelo 18. veljače 2015. godine. Razlozi koji su u odgovoru navedeni ne mogu biti opravdanje za neizvršenje propisane obveze izrade izvješća o javnoj raspravi u propisanom roku, a posljedice propuštanja ovog roka su jednake posljedicama propuštanja roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog plana

Prilozi


;