Pretraživanje

5. sjednica Gradskog vijeća od 16. studenog 2017. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavio vijećničko pitanje što se dešava sa Udrugom 65+, koja je njezina budućnost i što će biti sa osobama koje Udruga opslužuje ako dođe do njezinog nefunkcioniranja.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavio vijećničko pitanje prihvaća li se prijedlog Kluba vijećnika SDP-a Labin za donošenje odluke o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavila vijećničko pitanje da li je odluka da se parkiralište ispred glazbene škole rezervira za goste Hotela Peteani donesena u suradnji sa glazbenom školom i ako da, da li su roditelji i voditeljica glazbene škole barem bili informirani unaprijed, dakle prije nego se uklonilo njihovo parkiralište. Pita mogu li roditelji, bez obzira na prometne znakove, još uvijek koristiti parkiralište, naime, nogostup se sada koristi kao pristup parkiralištu, a ako roditelji ne smiju koristiti parkiralište, te se moraju zaustaviti na samom kružnom toku, kako je Grad Labin onda mislio da će djeca na siguran način doći do ulaznih vrata glazbene škole.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS – HNS - HSU)j e na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavila vijećničko pitanje kako slijedi:
„Možete li nas informirati u kojoj je fazi priprema izgradnje planiranog vrtića na Vinežu? Naime, na prošlim smo vijećima imali prilike čuti da se proširuje vrtić Glorija, da će se raditi energetska učinkovitost zgrade vrtića Pjerina Verbanac Labin, no nije bilo konkretnih informacija o vrtiću na Vinežu, pa vas molim za pojašnjenja koja će zasigurno zanimati roditelje na području Labina i susjednih općina.“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavio vijećničko pitanje za koji period se odgađa kapitalni projekt K500017 uređenje ulaza u Rabac.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja i to:

-       Moli za komentar ranijeg odgovora na vijećničko pitanje kada je istaknuto da je plan upravljanja definiran Zakonom o zaštiti prirode koji je točno rekao za koja se područja on donosi i na koji način se on donosi, te da mi ne spadamo u ta područja jer smo zaštićeni krajobraz, a s obzirom da je izrada plana upravljanja jedna važna zakonska odredba. Ako Grad misli da ne mora naručivati Plan već je to pod ovlastima JU Natura Histrica, da li Grad smatra da nije dobro postupio kada prilikom izmjena prostornih planova nije kontaktirao ustanovu koja upravlja zaštićenim područjem tj. značajnim krajobrazom jer u Strategiji Grada Labina se već navodi i priznaje visoki deficit po pitanju informiranosti o biološkoj raznolikosti i zaštiti prirode

-       Da li je izrada krajobrazne osnove trebala biti izrađena kao podloga tj. prije odluke o tzv. ciljanim izmjenama prostornih planova u koje se kako znamo išlo na inicijativu investitora a ne potreba građana i relevantnih prostorno planskih pokazatelja od kojih je ovaj na neki način prioritetan s obzirom da se radi o zaštićenom području odnosno značajnom krajobrazu.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to:

-       Zbog čega se pristupilo pokretanju inicijative izmjene PPIŽ bez prethodno donesenih i konzultiranih stručnih studija, podloga, a sve u interesu zaštite našeg jedinog značajnog krajobraza

-       Da li bi bilo korektnije sa aspekta građana labinštine i demokratskih principa da je izrađivač studije bio ili bila druga tvrtka zbog općeg mnijenja ne sumnjajući u kvalitetu rada tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb

-       Koje odnosno čije podatke će koristiti izrađivač „krajobrazne osnove“

-       S obzirom na navedeno, hoće li se vršiti prethodna valorizacija ovog područja s obzirom na takoreći zastarjele informacije o biološkoj raznolikosti našeg značajnog krajobraza.

-       Drugim pitanjem pita zašto se na stranicama Grada Labina ne nalazi i mogućnost uvida u IS Prostornog uređenja.

 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić u ime Koalicije IDS-HNS-HSU (IDS – HNS - HSU) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavila  vijećničko pitanje kako teku radovi na dionici ceste za Stari grad Labin, a vezano sa time pita za potporni zid Pinete koji je obrastao mahovinom i potrebno ga je oprati kako bi mu se vratio prijašnji izgled.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavio pitanje kada će Grad Labin dobiti javni park Kature.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin) je elektroničkom poštom poslala pitanje vezano za utvrđeni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i pita koliki je broj mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana dostavljen u roku odnosno izvan roka, te da se navedu razlozi zbog kojih se nije postupilo po članku 102. Zakona o prostornom uređenju koji propisuje da odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, da je rok za pripremu izvješća o javnoj raspravi je najviše 30 dana za novi prostorni plan i najviše 15 dana za izmjene i dopune, odnosno stavljanje izvan snage prostornog plana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi, te da se izvješće o javnoj raspravi objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu.

Prilozi


;