Pretraživanje

4. sjednica Gradskog vijeća od 11. listopada 2017. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano uz problem prilazne ceste iza Piacala koja vodi do OŠ „Ivo Lola Ribar“ i Crkve. Naime, s obzirom da je dio trga zatvoren za parkiranje automobila sve se više koristi parkiralište između Crkve i Škole. Potrebno je čim prije sanirati rupe i uklonit kamenje koje se nalazi ispred ulaza na igralište Škole. Na istoj cesti kod nekadašnjeg Gumi servisa nalazi se i hrpa otpada koje bi trebalo čim prije ukloniti.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavio vijećničko pitanje koje se tiče najavljene nove sistematizacije Gradske uprave koja će u potpunosti preslikavati potrebe građana i pita da li je nova sistematizacija napravljena.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano za „Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“ kada će za Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016.-2020. godine biti izrađeno „izvješće o savjetovanju s javnosti“ koje bi prema članku 11.stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama trebalo biti objavljeno na mrežnim stranicama Grada Labina, te kada će se u smislu članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama objaviti na internetskoj stranici Grada Labina Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavio vijećničko pitanje da li Grad može osigurati predstavnicima opozicije u Gradskom vijeću da na Radio Labinu dobiju emisiju koja će po trajanju i terminu emitiranja biti slična postojećoj „Gradske minute“. O gostima, odnosno sudionicima emisije, će se predstavnici opozicije u Gradskom vijeću međusobno dogovoriti.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) je nakon 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održane 11. listopada 2017. godine postavio vijećničko pitanje vezano za požarne puteve tj. zakrčenost puteva automobilima u ljetnim mjesecima i nemogućnost obilaska određenih zona od strane vatrogasnih postrojbi. Posljednjih godina je u nekoliko navrata proširena parking zona u Rapcu kod skretanja u Plominsku ul. i kod skretanja prema Prohaski, međutim u samoj špici sezone dolazi do ulaska većeg broja automobila dublje u šumu pa čak sve do same tzv. Golubjere što predstavlja dodatnu opasnost za požare. Bilo je i slučajeva parkiranih automobila na putu prema naselju Kosi, te lokalni DVD koji je zadužen za svakodnevni obilazak nije mogao proći sa svojim vozilom. Moli nadležne da se poduzmu određeni koraci do sljedeće sezone.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavio vijećničko pitanje vezano uz nabavu e-imenika, koju nabavu je Gradonačelnik Grada Labina spomenuo i u svom programu te je u programu i naveo da će tu nabavu podržati. Pita na koji način će nabavu podržati.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano na kapitalni projekt rekonstrukcije tri dionice ceste na relaciji Labin – Ripenda – Gornji Rabac – Ulica Slobode, sa upitom ukoliko se projekt ne uspije financirati iz sredstava EU, da li će Grad Labin financirati cjelokupni projekt i ukoliko da, u kojem roku i iz kojih sredstava.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin) je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. listopada 2017. godine postavila vijećničko pitanje pitanje vezano za iznos sredstava uplaćen u Proračun Grada Labina od strane Rapca po osnovi:

a)    Poreza jedinica lokalne samouprave (prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina)

b)    Poreza na promet nekretnina

c)    Boravišne pristojbe

d)    Komunalne naknade, doprinosa i drugih pristojbi

e)    Naknada za korištenje javnih površina

f)     Koncesija

g)    Poreza na dohodak (paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja, te poreza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti), te drugih mogućih ostalih osnova, sve unatrag 5 godina, odnosno za godine 2012, 2013, 2014, 2015. i 2016., te koji iznos sredstava je isplaćen od strane Grada Labina iz Gradskog proračuna u istim tim godinama za potrebe Rapca, odnosno razne investicije u Rabac kroz projekte i/ili uređenje gradskih površina i infrastrukture, odnosno za redovito održavanje ili neku drugu općekorisnu svrhu Rapca.

Prilozi


;