Pretraživanje

33. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2017. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HSU - HNS)  je na  33. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2017. godine, u ime Hrvatske stranke umirovljenika izrazila nezadovoljstvo zbog sporog rješavanja izgradnje doma za starije i nemoćne, te pita da li su službe grada na čelu sa Gradonačelnikom učinile sve da se riješi postupak izvlaštenja parcele privatnog vlasnika koji ne želi prodati parcelu, traži da Grad predoči podatke koliko je do sada potrošeno sredstava za dom za starije i nemoćne, pita i za pojašnjenje cijene smještaja korisnika u domu za starije i nemoćne, te o čemu cijena smještaja ovisi.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  je na  33. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2017. godine, postavio vijećničko pitanje Gradonačelniku da li zna da je i područje Krojnice, Šeničine i Prtloga prodano „stranim investitorima“, a upravo je to područje u zelenim zonama i pita da li će se i to područje pokušati urbanizirati na način kako je to slučaj sa Prtlogom I i II, te Šikulima.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je na  33. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2017. godine, postavio vijećničko pitanje Gradonačelniku da li je prilikom pristupanja izradi urbanističkog plana uređenja TRP Prtlog trebala biti konzultirana Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Županije Istarske NATURA HISTRCA zbog dobivanja pozitivnog mišljenja koji se odnosi na promjenu statusa ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA. Ako nije zatražena suglasnost za promjenu odnosno ukidanje statusa ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA, moli da mu se elaborira koji su relevantni razlozi nepostupanja po uobičajenim procedurama. Dalje pita da li je iz „Strategije održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016.-2020. godine“ ispoštivan minimum koji govori o zaštiti biološke raznolikosti na definiranom prostoru između Labina, Rapca i uvale Prtlog u ukupnoj površini od 36,85% zaštićene prirodne baštine Grada Labina. Pita da li je prilikom ovakvih zahvata u prostoru tim više kada se radi o zaštićenom krajobrazu najprirodnije i najispravnije da se prethodno zatraži Studija utjecaja na okoliš.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelja Silvana Vlačića)  je na  33. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2017. godine, postavio dva vijećnička pitanja Gradonačelniku, i to:

1. Da li je Grad Labin doveo u zabludu i financijski oštetio vlasnike zemljišta u Prtlogu koji su istog prodali po cijeni poljoprivrednog zemljišta i to činjenicom da je svih proteklih godina imao u PP zonu Prtloga određenu kao zeleni pojas bez mogućnosti značajne gradnje, a sada je inicirao promjenu ŽPP i sukladno tome svojih PP, kojima se ta ista zemljišta urbaniziraju i pretvaraju u građevinska? Vlasnici su, da su imali ta saznanja, ista zemljišta mogli prodati po deseterostruko i više većoj cijeni.

2. Da li Grad Labin, za potrebe razvoja turizma u Gradu Labinu, izradio kao jednu od temeljnih i ključnih studija, Analizu procjene prihvatnih kapaciteta od strane za to ovlaštene institucije i ako je, da li je ta studija, zbog njezine važnosti, prošla reviziju iste. Zna se da previše turizma, uništava turizam.

Prilozi


;