Pretraživanje

23. sjednica Gradskog vijeća od 21. prosinca 2015. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 21. prosinca 2015. godine:

1.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić postavio je vijećničko pitanje vezano za podizanje sigurnosti pješaka (u ovom slučaju djece) i općenito sigurnost prometovanja oko Osnovne škole na Vinežu.

2.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović  postavio je vijećničko pitanje vezano za asfaltirani put u naselju Rogočana. Pita koji su uvjeti da bi se o trošku Grada asfaltirala staza, put koji je na privatnim parcelama i da li i ostali građani smiju neometano koristiti takvu cestu ili put koji je asfaltiran na teret proračunskih sredstava. Pojašnjava da je o trošku Grada asfaltiran put u naselju Rogočana i to put koji je u vlasništvu privatnih osoba, a te osobe osporavaju služnost puta jednom od susjeda iako ga njegova obitelj koristi više od stotinjak godina. Pita kako to da je asfaltiran put razvrstan kao nerazvrstane ceste i temeljem kojih činjenica, a da kao takav ne može biti na uporabi svima sukladno Zakonu o cestama. Pita koje će mjere poduzeti Grad da se omogući korištenje puta na koji su utrošena određena proračunska sredstva, jednako za sve građane, a da isti ne moraju pokretati građanske parnice za ostvarivanje svojih prava. Pita kada će gospodin Anton Faraguna iz Rogočana 7 dobiti odgovor na svoj upit o rješavanju prethodno iznijete problematike, zatraženo još u svibnju 2015. godine.

3. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Josip Mohorović postavio dva vijećnička pitanja. Pita za bespravnu gradnju u Ulici M. Vlačića kao što su otvaranje balkonskih vrata, gradnja terasa sa verandom i sl, a drugo pitanje se tiče postupka formiranja cijene stanarine (najma) gradskih stanova i da li stanari (najmoprimci) gradskih stanova plačaju pričuvu. Također traži i da se napravi revizija korisnika gradskih stanova. 

Prilozi


;