Pretraživanje

21. redovna sjednica Gradskog vijeća od 30. siječnja 2019. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HNS - HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavila vijećničko pitanje:

„S obzirom da se nalazimo u ložnoj sezoni , a mnogi naši sugrađani obratili su mi se sa primjedbom da nisu zadovoljni sa radom dimnjačara. Naime dimnjaci nisu očišćeni prije ložne sezone pa sad kada se pozove dimnjačar puno se čeka na njihov dolazak. S druge strane ljudi se žale i na visinu računa za dimnjačarske usluge pa bih molila da mi se pojasni kakav je ugovor sa dimnjačarskom tvrtkom i tko vrši nadzor nad radom dimnjačara.“

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alenka Verbanac (IDS – HNS - HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavila dva vijećnička pitanja:

 „Pitanje je vezano je za promet  kroz stari grad, vidimo krenula je izgradnja ugibališta u starom gradu, kao predsjednica Mjesnog odbora Stari grad mogu reci da je upravo rješavanje prometa odnosno  smanjenje prometnih gužvi   bilo jedno od primarnih zahtjeva građana.  Vjerujem da će se na taj način značajno smanjiti i puno bolje regulirati gužve, poglavito autobusa na trgu i blokada samog trga autobusima čemu smo bili svjedoci.  Zanima me  kad se očekuje kraj radova odnosno stavljanje ugibališta u  funkciju , isto tako  dogovorena je nova regulacija ulaska u starogradsku jezgru tzv. čitačem tablica pa me zanima kad je planirana implementacija novog sustava.

Drugo pitanje vezano je uz problematiku kadrova u zdravstvu , naime svjesni smo deficita zdravstvenih radnika poglavito liječnika,  zanima me mogućnost konkretnih dugoročnih  mjera kojima grad može privući liječnike i stimulirati njihov ostanak jer imperativ svakako mora biti   kvalitetna zdravstvena zaštita svih naših sugrađana . “  

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavio vijećničko pitanje:


„Je li Labin Stan d.o.o.  anketirao građane višestambenih zgrada vezano uz interes za ugradnju dizala?“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ivan Peršić (IDS – HNS - HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavio vijećničko pitanje:

 „Kako je LAG „Istočna Istra“ objavio 2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020, interesira dali se Grad Labin prijavio na natječaj i sa kojim projektima“.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavila slijedeća vijećnička pitanja:

Koristim priliku da iskažem zadovoljstvo za izvršenju energetsku obnovu područne škole Kature čime je Grad Labin završio veliku investiciju u područje obrazovne infrastrukture. Ono što nam svakako još bode u oči je zgrada osnovne umjetničke škole i pučkog otvorenog učilišta. Molila bi gradonačelnika odgovor u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije te koja je dinamika planova Grada po pitanju rješavanja navedene građevine u 2019. godini? 

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), koji je 09. ožujka 2018. godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vratio se je u ovlast jedinica lokalne samouprave. Kada Grad namjerava raspisati javni poziv za iskazivanje interesa korištenja poljoprivredno zemljišta u vlasništvu RH? 

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavila slijedeća vijećnička pitanja:

"Prometni redari su od 15.1. započeli poslove kontrole i upravljanja prometom na području grada.  Znamo da je cilj prometnog redarstva povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, odnosno podizanje nivoa prometne usluge u gradu. Slijedom navedenog propisane su i novčane kazne koje se kreću u visini od 300 do 700 kn.

Pitanje u vezi iznosa i vrste prekršaja: Koji su rasponi kazne – primjer 300kn, 500kn, 700 kn, te za koje se prekršaje odnosi određeni iznos?
Pitanje u vezi plaćanja novčane kazne: Da li je plaćanje kazni propisano sukladno odredbama čl. 245 Prekršajnog zakona prema kojemu se u određenim okolnostima priznaje plaćanje u visini polovice određenog iznosa kazne kao i prema drugim kriterijima koji se određuju u tom članku navedenog zakona?

Ovo pitam jer na stranicama Grada Labina nisam vidjela informacije o tome, dok sam na internet stranicama nekih drugih gradova u Istri pročitala detaljne informacije o navedenom, za koje vjerujem da bi bilo dobro da građani znaju.

Radi se o pitanju javnosti menadžerskih ugovora za gradsku tvrtku koja je takve ugovore prema javnosti ''obukla'' u poslovnu tajnu. U osnovi, nebitno o kojoj vrsti ugovora se radi, poanta je na javnosti podataka.

Pitanje:

S obzirom da ste rekli da ne smijete pokazati stare navedene ugovore, jer su ''poslovna tajna'', molim da mi sada kažete da li to govorite u ime svakog direktora gradske tvrtke?

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS – HNS - HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavio dva vijećnička pitanja:

Sve pohvale vezano za kružni tok na ulazu u Rabac,osvrnuo bi se na proširenje ceste sa desne strane koje je dijelom već odrađeno, a u planu je još nekih stotinjak metara u smjeru Labina,te bi se praktički proširili ona dva tijesna zavoja gdje naročito ljeti znaju malo zaglavit autobusi ili veća dostavna vozila.Predlažem ako je moguće da se na isti način proširi sa desne strane tj.da se ukopa u stijenu sve do mosta.odr

Određene plaže u zimskim mjesecima  a pogotovo nakon velikih juga ostaju bez šljunka i ogoljene do stijena,sljedom prirodnih procesa.Tako se svake godine u proljeće pred samo ljeto plaže uređuju i dodatno nasipavaju kako bi bile spremne za turističku sezonu.Međutim primjetili smo da je na dvije plaže ispod crkvice nasipan običan šljunak koji  se koristi u građevini ili nasipavanje terena,koji je uz to dosta tamne boje pa doslovno odskače od tamošnje  prirodne okoline.Molimo pojašnjenje oko ovog zahvata i intervencije na samim plažama.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Dean Milevoj (IDS – HNS - HSU) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavio slijedeće vijećničko pitanje:

Budući da je dio županijske ceste 5081 u naselju Vinež na potezu od cca trgovine Opskrbni centar vlasništvo poduzeća Jedinstvo pa do skretanja prema Marciljanima i Goljima kod osnovne škole u Vinežu, u jako lošem stanju, da li Grad Labin poduzima određene mjere kako bi se ta prometnica adekvatno sanirala, tj. da se zamjeni kompletni asfaltni zastor.

Na toj se prometnici često djelomično intervenira u smislu popunjavanja asfaltom udarnih rupa koje se stvore u zimskim uvjetima, tako da je kolnik na više mjesta izvitoperen i predstavlja ozbiljnu opasnost za sudionike u prometu.

Od skretanja kod osnovne škole pa do trgovine poduzeća Jedinstvo na Vinežu prometnica je sanirana, ali od trgovine Jedinstva prema kružnom toku kod komunalnog poduzeća 1.Maj u dužini od cca 200 m stanje kolničkog zastora je jednako loše kao i u gore opisanom dijelu prometnice.

Molim Vas da mi odgovorite, budući da je to županijska cesta, da li se možda u suradnji sa Županijskom upravom za ceste poduzimaju određene radnje kako bi se ta prometnica čim prije sanirala.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavio slijedeća vijećnička pitanja: 

Na koji način se misli riješiti problem učestalog nepravilnog parkiranja na nogostupu u ulici Sv. Mikule u dijelu koja prolazi uz Dom zdravlja.  U više navrata je ukazivano na taj problem koji je dvojaki kako za  korisnike usluga Doma zdravlja a s druge strane za stanare susjednih zgrada kao i za  sve druge korisnike tog prometnog pravca.

Poštovani molim da mi se odgovori na dopunsko pitanje a koje se odnosi na odgovor na vijećničko pitanje  od 11.prosinca 2018. koje se  odnosilo se na Dom za starije osobe.

Zanima me pojašnjenje odgovora  u dijelu u kojem sam istaknuo značaj zelenih površina kao i površina za odmor van zgrade.
Na isto je odgovoreno da će korisnici Doma moći koristiti i imati na raspolaganju i park  uz Dom zdravlja i stoga me zanima  na koji način će isti moći koristiti ako je između budućeg objekta Doma za starije osobe i Doma  zdravlja tampon zona  - parcela drugog vlasnika koja nije otkupljena iako je bilo to planirano te ne vjerujem da će se moći koristiti u svrhu prolaza.

Prilozi


;