Pretraživanje

14. sjednica Gradskog vijeća od 26. lipnja 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to:

1. Kada će se u Dnevnom centru za starije osobe na Marcilnici pored usluge prehrane i boravka, nuditi i  usluge održavanja osobne higijene i psihosocijalne rehabilitacije?

2. Kada se može očekivati saniranje glavne županijske ceste kroz naselje Vinež (Kožlje-poduzetnička zona)?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, kako slijedi:

1. Na prezentaciji Plana RABAC 2025 Plus koja je upriličena u Rapcu početkom travnja o.g. posebno je izdvojeno sedam aktualnih problema koji su od posebne važnost za sigurnost građana kao i svih ostalih koji dolaze u Rabac.  Svih sedam problema istaknuli su sami građani Rapca djelujući u okviru Mjesnog odbora Rabac.

Navode se redom:

 
Također, tom prilikom je zaključeno da je za pripremu i realizaciju svakog redom navedenog problema potrebno formirati radnu grupu  od predstavnika Grada Labina i Mjesnog odbora Rabac,  te vijećnika s područja Rapca.

Zašto do danas nije formirana radna grupa, tim više što su osobe koje bi bile članovi te grupe s područja Mjesnog odbora Rabac, poznate?

2. Na istoj prezentaciji je pročelnica za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju informirala građane Rapca da će do kraja travnja svi oni koji su dali primjedbe na Prijedlog UPU RABAC, a koji je na javnoj raspravi bio u ožujku 2017. godine, dobiti pismene odgovore do konca travnja o.g., kao i da će se u tom roku objaviti ponovna javna rasprava.

 Međutim, svjedoci smo da to do danas, gotovo tri mjeseca nakon, nije  učinjeno.

Da li su u pravu građani Rapca koji su izgubili svaku nadu da će UPU RABAC ikada  biti donesen?! A time, i povjerenje u institucije?!

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to prvo, koje se odnosi na Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika republike hrvatske („Narodne novine RH“, broj 55/90., 26/93. i 29/94.) (u daljnjem tekstu: Zakon), te kaže da je krećući se gradom uočio da sve njegove institucije ne obilježavaju te dane na prikladan način i ne ističu zastavu Republike Hrvatske sukladno članku 11. Zakona. Moli da se utvrdi slijedeće: zašto neka gradska komunalna poduzeća odnosno trgovačka društva ne poštuju citirani Zakon i dostojno ne obilježavaju državne praznike i pita što Gradonačelnik namjerava poduzeti kako bi se spriječile takve situacije u budućnosti. Moli odgovor u pisanom obliku.

Drugim svojim pitanjem pita do koje faze se stiglo sa projektom „Plinofikacija labinštine“ i kada se mogu očekivati prvi konkretniji radovi oko realizacije tog projekta. Kaže da je problematiku plinofikacije inicirao vijećničkim pitanjem još 2015. godine i povratno nije prezentiran nikakav konkretniji pomak. Obećanja koja su davana tijekom otvaranja odoracijske stanice plinskog distributivnog centra Snašići i obećanja bivšeg gradonačelnika da će već na jesen 2014. godine plin stići do prvih potrošača, logično je da se treba zapitati gdje je zapelo u realizaciji obećanog. Naime, tada se baratalo čak i pojedinostima koliko će koštati pojedini priključak, na koji način će se moći plaćati taj priključak i koliko će koštati metar kubni plina. Do današnjeg dana od obećavanog dobivanja i priključivanja prvih korisnika još uvijek nemamo informaciju o tijeku i razvoju projekta. Pita da li je projekt plinofikacije Labinštine još uvijek aktualan i kada se očekuje da bi se isti mogao pokrenuti, te zašto se ne provede anketiranje građana o zainteresiranosti za priključivanje na gradski plin. Moli odgovor u pisanom obliku.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, kako slijedi.

 „1. Prema Direktivama EU, utvrđena je obveza odvajanja biootpada od 2023.g.

S obzirom na naš centar za gospodarenje otpadom (Kaštijun), na području IŽ-e nije potrebno izdvajati biootpad jer se isti obrađuje u samom centru. To znači da nije prihvatljivo odvojeno prikupljanje biootpada sa aspekta ekonomičnosti i učinkovitosti cjelokupnog sustava.

Ovdje se nalazimo u jednoj ''pat poziciji'' s obzirom da nam prema Direktivama EU već sada nalažu da se pobrinemo za novi sustav gospodarenja otpadom koji podrazumijeva odvojeno prikupljanje otpada, dok se za poslovanje CGO Kaštijun-a to ne isplati.

Ono što želim pitati je slijedeće:

U tijeku su prezentacije i informativne aktivnosti od strane 1. Maja Labin d.o.o.

S obzirom da će se u dogledno vrijeme BIOOTPAD MORATI ODVAJATI, da li ćete već sada građane informirati o važnosti i nužnosti stjecanja tih navika, a pored toga i osigurati im svu potrebnu komunalnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada?

I kao potpitanje bi se nadovezala na slijedeće.

Na Internet stranici 1. Maja nalaze se učestala pitanja i odgovori od kojih je jedno bilo vezano upravo za biootpad, a dio odgovora glasi: ''U budućnosti planiramo izgraditi kompostanu na lokaciji Cere, a usporedo s time bi korisnicima omogućili odvojeno prikupljanje biootpada.''

Da li ta ''budućnost'' podrazumijeva krajnji rok koji nam je dan za prilagodbu, ili namjeravate već sada poduzeti određene aktivnosti kako bi se uspješnije prilagodili i pripremili na nove uvjete kojima se moramo prilagoditi?

2. Kako su na dnevnom redu točke koje se odnose na Dječji vrtić ''Pjerina Verbanac'', malo sam se vratila u našu prošlogodišnju kampanju gdje je jedna od naših točaka bila korekcija plaća odgajateljica.

Shodno tome, postavljam pitanje:

Da li planirate, i ako da, kada, svesti plaće odgajateljica na prosjek koji ima većina istarskih gradova ?

Znam da su učinjeni neki mali pomaci, ali oni nisu ni približno toliki da se plaće naših odgajateljica dovedu u rang sa ostalim gradovima u Istri. Da ne govorim o vrijednosti posla koji one obavljaju – taj posao je poput vode. Kad bi se mjerila korisnost vode, vrijednost je nemoguće odrediti, pa joj dajemo neku tržišnu cijenu.

Govorim tu usporedbu, jer nije pravedno da odgajateljice imaju manju plaću od djelatnika primjerice iz . Maja Labin d.o.o. ili Vodovoda koji imaju nižu razinu obrazovanja od njihovih. A dobro znamo da je nažalost tako. Opravdanje za to nikako ne može biti razlog da su 1. Maj Labin d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o. proizvodne djelatnosti, jer one nisu privatne firme. Stoga molim za korektan i konkretan odgovor, jer ovo je područje u kojem se gradska vlast treba očitovati u kojem smjeru želi da ide i zašto je tome tako već nekoliko desetljeća.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to:

1.Nekoliko građana mi je reklo da su se pismeno obratili gradonačelniku i da nisu dobili odgovor. Znajući da su sve javne službe dužne odgovoriti kada im se građani obrate te da postoji zakonski propisani rokovi unutar kojih se mora odgovoriti, zanima me kako je došlo do toga da neki građani nisu dobili odgovor?

Molila bih gradonačelnika da objasni koja je procedura prilikom primitka pisma od građana. Da li Ured gradonačelnika odgovara na svako pismo?

2.Kada mogu stanovnici starog grada očekivati implementaciju novog sustava parkiranja, t.j. kada će biti postavljen novi čitač koji će dozvoljavati da samo automobili sa već registriranim tablicama ulaze u starogradsku jezgru?”

Prilozi


;